Министерският съвет прие постановление, с което увеличи с 20 щата числения състав в Министерството на образованието и науката. Те ще бъдат разпределени между Главна дирекция „Структурни фондове и международни образователни програми" и дирекция „Държавна собственост и обществени поръчки" и са компенсирани с намаление на щата на МВР.

Стойността на новата процедура възлиза на 7 471 828,73 лв.
Стартира продължението на приключилия проект „Система за кариерно ориентиране в училищното образование", изпълняван от МОН в периода 2012-2015 г., с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси", съфинансирана от Европейския социален фонд. Новият проект ще започне от 11.01.2016 г. в рамките на Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж" 2014-2020 г. Проектът „Система за кариерно ориентиране в училищното образование" BG05M2OP001-2.001 ще се изпълнява от МОН в периода 2016-2017 г. с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейските структурни и инвестиционни фондове. Стойността на разходите за изпълнение на проекта възлиза на 7 471 828,73 лв.

Утвърденият бюджет трябва да се публикува на интернет страницата на училището/ детската градина
В ДВ, бр. 3 от 12.01.2016 г. е обнародвано Постановление № 380 от 29.12.2015 г. за изпълнението на държавния бюджет на Република България за 2016 г. Постановлението определя минимален размер за условнопостоянни разходи във формулите за разпределение на средствата по единни разходни стандарти от първостепенния разпоредител с бюджет към училищата и детските градини съгласно чл. 41а, ал. 6 от Закона за народната просвета – 27 000 лв. за училище и 17 000 лв. за детска градина.

ПРОДЪЛЖАВА АБОНАМЕНТЪТ
ЗА 2016 ГОДИНА
Уважаеми колеги, и за 2016 година
направете абонамент
за списанията на издателство „Образование"

Наредбата влиза в сила от 14.12.2015 г.
В Държавен вестник, бр. 94 от 04.12.2015 г. е обнародвана Наредба № 6 от 30.11.2015 г. за познавателните книжки, учебниците и учебните помагала. С наредбата се определя държавния образователен стандарт по чл. 22, ал. 2, т. 13 от Закона за предучилищното и училищното образование. Държавния образователен стандарт за познавателните книжки, учебниците и учебните помагала включва:

Адрес на редакцията

Гр. София – 1373

Пощенска кутия № 95

Педагогическо издателство „Образование”

Венцислав Димитров Крумов

GSM 0888 71 22 01

e-mail: obrasovanie@dir.bg

e-mail: obrazovanie@dir.bg

Статии се приемат на
e-mail: obrasovanie@dir.bg
e-mail: obrazovanie@dir.bg