Държавата ще отпусне допълнително финансиране в размер на 20 млн. лв. за по-високите възнаграждения в последните три месеца от годината. Това съобщи в Русе президентът на КНСБ Пламен Димитров.

„Като учител с 30 годишен опит, аз не виждам основание за промяна" - тази реплика и до ден днешен се чува при коментари на учители от Полша за бъдещето на образованието им. А ето и репликата, която използват над 6000 български педагози, които трябва да отидат на преквалификация: „Не искам, аз съм пред пенсия и няма за кога". Въпросните педагози са над 8 на сто от всички преподаватели у нас.

В бр. 62 на Държавен вестник от 14.08.2015 г. е публикувана Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 4 от 2003 г. за документите за системата на народната просвета. Според изменението на наредбата от училищата отпада воденето на материалната книга за взетите учебни часове. Премахването на материалните книги ще постигне намаляване на административните задължения на учителите по ежедневното водене на този документ. Темите на уроците ще се вписват в дневниците на група/ клас.

12 август 2015 г.
Правителството прие доклад за изпълнението през 2014 г. на Националната стратегия за учене през целия живот (2014-2020 г.). Чрез него се цели осигуряването на публичност за изпълнението на стратегията и предоставяне на информация за изпълнението на дейностите и задачите, заложени в одобрения план за действие за съответната година.

12 август 2015
Отпада задължението на работодателите да утвърждават график за ползване на платения годишен отпуск, реши правителството днес

Адрес на редакцията

Гр. София – 1373

Пощенска кутия № 95

Педагогическо издателство „Образование”

Венцислав Димитров Крумов

GSM 0888 71 22 01

e-mail: obrasovanie@dir.bg

e-mail: obrazovanie@dir.bg

Статии се приемат на
e-mail: obrasovanie@dir.bg
e-mail: obrazovanie@dir.bg