Наредбата е обнародвана в ДВ, бр. 95 от 08.12.2015 г.
Новата Наредба № 5 от 30.11.2015 г. за общообразователната подготовка е обнародвана в Държавен вестник, бр. 95 от 08.12.2015 г. С нея се определя държавния образователен стандарт за общообразователна подготовка, както и структурата на учебните програми по общообразователните учебни предмети; структурата на годишното тематично разпределение и изискванията към интегративните и новите допълнителни общообразователни учебни предмети в иновативните училища.
Общообразователната подготовка се придобива в хода на цялото училищно обучение и обхваща следните групи ключови компетентности:

Наредбата е в сила от 04.12.2015 г.
В Държавен вестник, бр. 94 от 04.12.2015 г. е обнародвана Наредба № 4 от 30.11.2015 г. за учебния план. С наредбата се определя държавния образователен стандарт за учебния план. Учебния план разпределя учебното време между учебните предмети или модули или дейности за придобиване на училищната подготовка. Структурата на учебния план обхваща три групи учебни часове, разпределени по раздели: раздел А – задължителни учебни часове; раздел Б – избираеми учебни часове и раздел В – факултативни учебни часове.

Правителството прие три постановления, с които по бюджетите на общини се разпределят общо 10,7 млн. лв. за дейности в областта на средното образование. Средствата се осигуряват от бюджета на Министерството на образованието и науката и от планираните в централния бюджет.

Правителството актуализира списъка на защитените училища в България като към досегашните 137 добави още три. Те са в селата Алеково и Ситово, област Силистра, и Антон, Софийска област. Така актуализираният списък на защитените училища за учебната 2015/2016 г. включва 140 училища от 140 населени места, от 94 общини и 26 области

Правителството одобри допълнителни трансфери в размер на 4 098 818 лв. за финансово осигуряване на дейности по националните програми „С грижа за всеки ученик" и „Информационни и комуникационни технологии в училище". Средствата се осигуряват от бюджета на Министерството на образованието и науката за 2015 г.

Адрес на редакцията

Гр. София – 1373

Пощенска кутия № 95

Педагогическо издателство „Образование”

Венцислав Димитров Крумов

GSM 0888 71 22 01

e-mail: obrasovanie@dir.bg

e-mail: obrazovanie@dir.bg

Статии се приемат на
e-mail: obrasovanie@dir.bg
e-mail: obrazovanie@dir.bg