Утвърдени са нови правила за определяне на работните заплати на директорите на общинските и държавните училища и обслужващи звена за 2016 година


Със заповед № РД 09 - 385 от 31.03.2016 година на Министъра на образованието и науката са утвърдени правила за определяне на работните заплати на директорите на общинските и държавните училища и обслужващи звена за 2016 година. Заповедта е публикувана на интернет страницата на Министерството на образованието и науката в раздел „Делегирани бюджети".
Размерът на основната месечна работна заплата на директора ще зависи от броя ученици и вида на училището съгласно приложението към заповедта.
Основната месечна заплата за директор не може да бъде по ниска от 750 лв.
Допълнителни и други трудови възнаграждения ще се включват в брутната заплата на директора, ако има основания за получаването им като: изпълнение на учебни часове над минималната норма задължителна преподавателска работа; за професионално – квалификационна степен; за преподаване на учебни предмети на чужд език; за постигнати резултати от труда през учебната година; за организация и контрол по провеждане на външни оценявания; за полудневна организация на учебния ден на две смени.
За директорите, чиито основни работни заплати са по-ниски от определените в Приложението, от 01.01.2016 г. се договарят нови основни заплати в размерите, определени в Приложението, но при условия съгласно т.7 от заповедта.
Ако достигнатият размер на основната работна заплата на директор е по-висок от размера, определен в приложението за съответния брой ученици и вид на училището, основната му работна заплата не се увеличава през 2016 година.
Принципите на тези правила са препоръчани да залегнат при изработване и на правилата за определяне на работните заплати на директорите на детските градини през 2016 година.

Адрес на редакцията

Гр. София – 1373

Пощенска кутия № 95

Педагогическо издателство „Образование”

Венцислав Димитров Крумов

GSM 0888 71 22 01

e-mail: obrasovanie@dir.bg

e-mail: obrazovanie@dir.bg

Статии се приемат на
e-mail: obrasovanie@dir.bg
e-mail: obrazovanie@dir.bg