Липса на връзка между професионалното образование и пазара на труда
Сметната палата представи одитен доклад „Професионално образование за заетост" за периода от 01.01.2012 г. до 31.12.2014 година. Проверена, анализирана и оценена е ефективността на дейностите, свързани с осигуряването на условия за провеждане на качествено и ефективно училищно професионално образование, съобразно потребностите на пазара на труда. Темата на одита е особено актуална: три от петте водещи цели на „Европа 2020", пряко свързани с професионалното образование, са заетост за 75 % от населението на възраст 20-64 години, дял на преждевременно напусналите училище под 10 %, дял на младото поколение със завършено висше образование от най-малко 40 %. Професионалното образование е приоритет и в Национална програма за развитие: България 2020.

Регламентират се изискванията за разработване на държавните образователни стандарти за придобиване на квалификации по професии
Министерският съвет одобри проект на закон за изменение и допълнение на Закона за професионалното образование и обучение. Промените се налагат заради привеждане на Закона за професионалното образование и обучение в съответствие със Закона за предучилищното и училищното образование.

Обучението по спортни дейности ще се осъществява от следващата учебна година
Министерство на образованието и науката подготвя заповед, с която се определят видовете спорт, продължителността и учебното съдържание, по които да се организира и провежда обучението по учебния час за спортни дейности през следващата учебна година. Проектът на заповед е във връзка с чл. 92, ал. 1 от ЗПУО, според който в учебния план за всеки клас, за всяка учебна седмица се включва и по един учебен час за организиране и провеждане на спортни дейности.

Лично образователно дело за всяко дете и всеки ученик
На сайта на Министерство на образованието и науката е публикуван проектът на държавния образователен стандарт за информацията и документите. Новият стандарт урежда видовете документи в системата на предучилищното и училищното образование, изискванията към формата и съдържанието им, условията и реда за водене на информационните регистри, условията и реда за приемане, отчитане и унищожаване на документи в фабрична номерация, както и документите, които се създават, обработват и съхраняват в електронен вид. С приемането му ще бъде отменена действащата към момента Наредба № 4 от 2003 г. за документите за системата на народната просвета.

Празниците в Правец и Долни Пасарел са част от националната кампания "Дни на приобщаването" 2016

В деня на Ботев, 2 юни, учителите и учениците в 202 ОУ „Христо Ботев", с. Долни Пасарел посрещнаха гости от 104 ОУ "Захари Стоянов, София и ОУ "Св. Св. Кирил и Методий", Ботевград по повод своя патронен празник. Събитието се проведе под надслов „Заедно, за да успеем" и включваше спортна надпревара, ателие за хвърчила и Джаз за деца с Венци Благоев - приобщаващи активности, които включват празника в националната кампания "Дни на приобщаването" 2016.

Адрес на редакцията

Гр. София – 1373

Пощенска кутия № 95

Педагогическо издателство „Образование”

Венцислав Димитров Крумов

GSM 0888 71 22 01

e-mail: obrasovanie@dir.bg

e-mail: obrazovanie@dir.bg

Статии се приемат на
e-mail: obrasovanie@dir.bg
e-mail: obrazovanie@dir.bg