Кампания „Дни на приобщаването" 2016 стартира на 11 април и ще продължи до края на месец юни. Увлечени са учители, родители и деца, а целта е да се покажат добри приобщаващи образователни практики. Инициативата е на Център за приобщаващо образование като част от работата по Програмата "Едно училище за всички".

Министерският съвет одобри допълнителни трансфери за финансово подпомагане дейността на извънучилищните педагогически учреждения за настоящата година. Общо 4 219 763 лв. се разпределят по бюджетите на общините, финансиращи извънучилищни педагогически учреждения.

Утвърдени са нови правила за определяне на работните заплати на директорите на общинските и държавните училища и обслужващи звена за 2016 година

МОН регламентира обученията по пътна безопасност
Министерството на образованието и науката публикува проект на Система за организация и управление на дейностите, свързани с възпитанието и обучение по безопасност на движението по пътищата (БДП) в системата на средното образование.
Обучението по БДП в детските градини и училищата ще се провежда съгласно утвърдена от министъра на образованието и науката учебна документация за различните възрастови групи, като дейностите по обучението се включват в училищния учебен план и в Списък-образец № 1.

Отрасловият съвет одобри програмите за II, VI и VIII клас
Отрасловият съвет за тристранно сътрудничество в областта на средното образование обсъди и прие учебните програми за II, VI и VIII клас с направените предложения и становища на свое заседание в петък вечерта.

Адрес на редакцията

Гр. София – 1373

Пощенска кутия № 95

Педагогическо издателство „Образование”

Венцислав Димитров Крумов

GSM 0888 71 22 01

e-mail: obrasovanie@dir.bg

e-mail: obrazovanie@dir.bg

Статии се приемат на
e-mail: obrasovanie@dir.bg
e-mail: obrazovanie@dir.bg