Средствата се предоставят от бюджета на МОН
В Държавен вестник, бр. 31 от 19.04.2016 г. е обнародвано Постановление № 79 от 13.04.2016 г. за осигуряване за безвъзмездно ползване на познавателни книжки, учебници и учебни комплекти. Според постановлението ще се осигуряват за безвъзмездно ползване:


• познавателни книжки по всички образователни направления – за всяко дете, записано в съответната група в детска градина или в училище за осъществяване на задължително предучилищно образование;
• по един учебник или учебен комплект по всеки общообразователен учебен предмет – за всеки ученик от I до IV клас;
• по един учебник по всеки общообразователен учебен предмет – за всеки ученик от V до VII клас;
• по един учебник или учебен комплект по всеки общообразователен учебен предмет, отпечатани на брайлов шрифт – за всеки ученик с нарушено зрение от I до XII клас;
• по един учебник или учебен комплект по всеки специален учебен предмет – за всеки ученик със сензорни увреждания от I до XII клас.
Учебниците, които към влизането в сила на това постановление са предоставени за безвъзмездно ползване по реда на отмененото Постановление № 104 на МС от 2003 г. за приемане на Наредба за учебниците и учебните помагала, продължават да се ползват до предоставянето за безвъзмездно ползване на нови учебници, одобрени при условията и по реда на Закона за предучилищното и училищното образование, като се удължава срокът за ползване на следните учебници:
1. за II клас по Български език, по съответния чужд език, по Математика, по Домашен бит и техника – до учебната 2016/2017 г. включително;
2. за III клас и за VII клас – до учебната 2017/2018 г. включително;
3. за IV клас – до учебната 2018/2019 г. включително.
Постановлението е прието на основание чл. 164, ал. 1 от Закона за предучилищното и училищното образование.

Адрес на редакцията

Гр. София – 1373

Пощенска кутия № 95

Педагогическо издателство „Образование”

Венцислав Димитров Крумов

GSM 0888 71 22 01

e-mail: obrasovanie@dir.bg

e-mail: obrazovanie@dir.bg

Статии се приемат на
e-mail: obrasovanie@dir.bg
e-mail: obrazovanie@dir.bg