Правителството актуализира списъка на защитените училища в България като към досегашните 137 добави още три. Те са в селата Алеково и Ситово, област Силистра, и Антон, Софийска област. Така актуализираният списък на защитените училища за учебната 2015/2016 г. включва 140 училища от 140 населени места, от 94 общини и 26 области

Правителството одобри допълнителни трансфери в размер на 4 098 818 лв. за финансово осигуряване на дейности по националните програми „С грижа за всеки ученик" и „Информационни и комуникационни технологии в училище". Средствата се осигуряват от бюджета на Министерството на образованието и науката за 2015 г.

Правителството одобри допълнителни трансфери за 2015 г. за изплащане на възнаграждения за постигнати резултати от труда на директорите на общинските детски градини, училища и обслужващи звена и на педагогическия персонал в обслужващите звена.
Одобрените средства са в размер на 4 249 403 лв., като с предоставянето им се осигурява необходимият финансов ресурс съгласно разпоредбите на чл. 13, ал. 2 от Наредба №1 от 2010 г. за работните заплати на персонала в звената от системата на народната просвета.
Средствата за изпълнение на постановлението са предвидени по бюджета на МОН за 2015 г.

Предлагат се промени в проектите на рамковите учебни планове в ДОС за учебния план
В резултат на оповестените проекти на наредби в определения законов срок в МОН са получиха над 250 становища и мнения, главно по ДОС за учебния план.

С анекса се определят нови минимални работни заплати
На 09.11.2015 г. между Министерството на образованието и науката, Съюза на работодателите в системата на народната просвета в България, Сдружението на директорите в средното образование в Република България, Синдиката на българските учители, Синдикат „Образование" към Конфедерацията на труда „Подкрепа" и Независимия учителски синдикат към Конфедерацията на независимите синдикати в България е подписан анекс към Колективен трудов договор за системата на народната просвета от 26.06.2015 г. (изм. и доп. с анекс от 19.12.2014 г.).

Адрес на редакцията

Гр. София – 1373

Пощенска кутия № 95

Педагогическо издателство „Образование”

Венцислав Димитров Крумов

GSM 0888 71 22 01

e-mail: obrasovanie@dir.bg

e-mail: obrazovanie@dir.bg

Статии се приемат на
e-mail: obrasovanie@dir.bg
e-mail: obrazovanie@dir.bg