Правителството финансира мерки, свързани с връщането на доверието към българския учител и повишаване привлекателността на учителската професия

Сумата е за посрещане на част от нуждите на първокласниците
250 лв. ще бъде еднократната целева помощ за учениците, записани в първи клас на държавно или общинско училище, за покриване на част от разходите им в началото на новата учебна година. От тези средства се очаква да се възползват около 45 хиляди деца, чийто семейства отговарят на условията за социално подпомагане.

Услугите са в сила от 1 юли
От 01 юли 2014 г. Националният осигурителен институт (НОИ) допълва списъка си с електронни услуги с две нови възможности за заявяване на административни услуги по електронен път.

На 26.06.2014 г. в гр. София се подписа Колективен трудов договор за системата на народната просвета между Министерството на образованието и науката, Синдиката на българските учители към КНСБ и останалите социални партньори.
За първи път в настоящия колективен трудов договор са договорени:

68,8% са на мнение, че учениците от начален етап трябва да повтарят класа, ако имат двойки
В онлайн анкетата на сайта на Министерството на образованието и науката са взели участие близо 9000 души.
39,9% от участвалите в анкета на Министерството на образованието и науката (МОН) искат основното образование да е от I до VIII клас, а средното образование – от IX до XII клас. 39,4% от отговорилите са посочили, че основното образование трябва да е от I до VII клас, а средното – от VIII до XII клас. Това сочат резултатите от отговорите на въпроса за продължителността на основното образование, включен в Отворения форум за нов закон за училищното образование.

Адрес на редакцията

Гр. София – 1373

Пощенска кутия № 95

Педагогическо издателство „Образование”

Венцислав Димитров Крумов

GSM 0888 71 22 01

e-mail: obrasovanie@dir.bg

e-mail: obrazovanie@dir.bg

Статии се приемат на
e-mail: obrasovanie@dir.bg
e-mail: obrazovanie@dir.bg