Промяната е в сила от 01.09.2014 г.
В ДВ, бр. 71 от 26.08.2014 г. беше обнародвано изменение на Наредба № 1 от 2010 г. за работните заплати на персонала в звената от системата на народната просвета, съгласно което приложение № 1 към чл. 4, ал. 1 от наредбата се изменя, както следва:

 

Минимална основна работна заплата от 1.09.2014 г.
І. Педагогически специалисти с ръководни функции
директор на училище, детска градина и обслужващо звено – 680 лв.
помощник-директор - 630 лв.
ІІ. Педагогически специалисти
младши учител, младши възпитател - 530 лв.
учител, ръководител на компютърен кабинет, ръководител на филиал в междуучилищен център за трудовополитехническо обучение (МУЦТПО), логопед, психолог, педагогически съветник, корепетитор, хореограф, педагог, ресурсен учител, възпитател - 530 лв.
старши учител, старши възпитател - 555 лв.
главен учител, главен възпитател - 590 лв.

Адрес на редакцията

Гр. София – 1373

Пощенска кутия № 95

Педагогическо издателство „Образование”

Венцислав Димитров Крумов

GSM 0888 71 22 01

e-mail: obrasovanie@dir.bg

e-mail: obrazovanie@dir.bg

Статии се приемат на
e-mail: obrasovanie@dir.bg
e-mail: obrazovanie@dir.bg