Училищата могат да провеждат целодневна организация на учебния ден при едновременно наличие на 4-ри условия
В бр. 93 на Държавен вестник от 11.11.2014 г. е Публикувана Инструкция № 1 от 30 октомври 2014 г. за провеждане на целодневна организация на учебния ден. С нея се определят условията и редът за провеждане на целодневна организация на учебния ден на учениците от I до VIII клас в училищата в системата на народната просвета.


Целодневната организация на учебния ден включва провеждането на задължителните учебни часове по училищния учебен план и дейности по самоподготовка, занимания по интереси и организиран отдих и спорт.
Училищата може да провеждат целодневна организация на учебния ден за учениците от I до VIII клас при наличие едновременно на следните условия:
• Финансова и материална обезпеченост на училището.
• Наличие на санитарно-хигиенни условия.
• Осигурени безопасни условия.
• Заявено желание от родителите.
Директорът на училището организира, контролира и координира дейността на възпитателите/ учителите в полуинтернатните групи. При продължителност на работното време по чл. 136, ал. 3 от Кодекса на труда, извън минималната норма за преподавателска работа на лицата, заемащи възпитателски длъжности, същите изпълняват установените им задължения съответно в чл. 129е, 129ж и 129з от Правилника за прилагане на Закона за народната просвета.
За провеждане на заниманията по интереси директорът на училището, в началото на всяка учебна година, организира проучване на интересите на учениците и осигурява подходяща материална база, включително и извън наличната в училището.
Годишното тематично разпределение на възпитателите/ учителите в полуинтернатните групи се изготвя в съответствие с броя на учебните седмици съгласно графика на учебното време.
Инструкцията влиза в сила от деня на обнародването й в Държавен вестник.

Адрес на редакцията

Гр. София – 1373

Пощенска кутия № 95

Педагогическо издателство „Образование”

Венцислав Димитров Крумов

GSM 0888 71 22 01

e-mail: obrasovanie@dir.bg

e-mail: obrazovanie@dir.bg

Статии се приемат на
e-mail: obrasovanie@dir.bg
e-mail: obrazovanie@dir.bg