Докладът анализира резултатите на българските ученици от международното изследване PISA
Според международното оценяване PISA, проведено през 2012 г., българските ученици са подобрили резултати си по математика и четене в сравнение с 2006 г., но не се различават значително от нивата, постигнати през 2000 г. През същия период страни като Турция, Сърбия и Румъния, които имат по-ниски разходи за един ученик, успяват да изпреварят България.
Как може да бъде подобрено преподаването и ученето в българските училища? В новия си доклад „Как България може да подобри образователната си система?" Световната банка предоставя анализ на резултатите по PISA от 2012 г., както и за предишни години, и набелязва някои идеи, които биха спомогнали за промени в положителна насока. Докладът беше представен по време на конференцията за подобряване на качеството и разширяването на достъпа до образование в България, организирана от фондация „Заедно в час", Европейската комисия и Световната банка.
Докладът на Световната банка отбелязва, че равенството на възможностите пред българските учениците е най-малко сред страните членки на ЕС, участвали в оценяването по PISA за 2012 г. Близо три години училищно обучение е преднината на учениците в „елитни" училища пред връстниците им в обикновените училища. Резултатите на учениците, които живеят в градските райони, са с 90 точки по-високи (или повече от две години училищно обучение) в сравнение с тези на учениците от селските райони. Ранното насочване на учениците според способностите им, демонстрирани след полагане на тест, допринася за екстремното разслоение сред учениците и училищата.

Планът предвижда утвърждаване на дистанционната форма на обучение и подготовка при продължаваща квалификация на педагогическите кадри
Правителството прие Национален план за изпълнение на дейностите по Националната стратегия за развитие на педагогическите кадри (2014-2020). Стратегията беше приета в средата на тази година и определя рамката на държавната политика за образование и обучение и за професионално развитие на педагогическите кадри, задава модел на цялостен подход и на политики за подобряване качеството на образованието в страната, създава условия за повишаване на авторитета и социалния статус на учителите.

Училищата могат да провеждат целодневна организация на учебния ден при едновременно наличие на 4-ри условия
В бр. 93 на Държавен вестник от 11.11.2014 г. е Публикувана Инструкция № 1 от 30 октомври 2014 г. за провеждане на целодневна организация на учебния ден. С нея се определят условията и редът за провеждане на целодневна организация на учебния ден на учениците от I до VIII клас в училищата в системата на народната просвета.

Предвидени са мерки са по-добра квалификация и кариерно развитие на педагогическите кадри
Министерският съвет прие Стратегия за развитие на професионалното образование и обучение в Република България за периода 2015-2020 г. Целта на Стратегията, от една страна, е да се осигурят висококвалифицирани кадри за бизнеса, а от друга – да се преодолее ранното отпадане от системата на образованието на деца от социално слаби семейства, както и да се даде възможност на възрастни да получат квалификация по определена специалност в професионални гимназии и в центрове за професионално обучение, за да се реализират на пазара на труда.

Препоръчва се включването на ученици в разработването на учебни дейности
Недостатъчните цифрови умения и компетентности сред учениците, както и необходимостта ефективното използване на информационните и комуникационни технологии да бъде интегрирано в обучението на учителите, са сред най-неотложните предизвикателства, пред които е изправено европейското училищно образование днес, според доклад, публикуван от Европейската комисия и New Media Consortium, организация с нестопанска цел със седалище в САЩ, обединяваща експерти в областта на образователните технологии.

Адрес на редакцията

Гр. София – 1373

Пощенска кутия № 95

Педагогическо издателство „Образование”

Венцислав Димитров Крумов

GSM 0888 71 22 01

e-mail: obrasovanie@dir.bg

e-mail: obrazovanie@dir.bg

Статии се приемат на
e-mail: obrasovanie@dir.bg
e-mail: obrazovanie@dir.bg