Правителството актуализира приетата през април 2014 г. Национална програма „Квалификация" поради наличието на неизразходвани средства по две от мерките на програмата.

Промяната е в сила от 01.09.2014 г.
В ДВ, бр. 71 от 26.08.2014 г. беше обнародвано изменение на Наредба № 1 от 2010 г. за работните заплати на персонала в звената от системата на народната просвета, съгласно което приложение № 1 към чл. 4, ал. 1 от наредбата се изменя, както следва:

Електронното оценяване ще се тества през есенната сесия
Министерството на образованието и науката обяви, че на държавните зрелостни изпити през есенната изпитна сесия ще тестват електронното оценяване на работите. Електронното оценяване е част от Стратегията за прилагането на информационните и комуникационните технологии в образованието и науката.

Това ще намали сроковете за изплащане на обезщетенията
От началото на следващата година данните, съдържащи се в издадените болнични листове и решенията по обжалването им, ще се извършва по електронен път чрез уеб услуги, предоставяни от Националния осигурителен институт. Това предвижда приета от правителството наредба, която определя реда за представяне на болничните листове в НОИ. Данните, с изключение на съдържащите се в експертните решения на ТЕЛК и НЕЛК, ще се подават от лекуващите лекари лично или чрез лечебните заведения, в които осъществяват дейност, както и от лекарските консултативни комисии – чрез лечебните заведения, към които са създадени.

За неучебни са обявени 20 и 22 май
С проект на заповед за определяне на график за учебното време за учебната 2014-2015 г. Министерството на образованието и науката предлага 5 ваканции по време на учебната година с изключение на лятната:

Адрес на редакцията

Гр. София – 1373

Пощенска кутия № 95

Педагогическо издателство „Образование”

Венцислав Димитров Крумов

GSM 0888 71 22 01

e-mail: obrasovanie@dir.bg

e-mail: obrazovanie@dir.bg

Статии се приемат на
e-mail: obrasovanie@dir.bg
e-mail: obrazovanie@dir.bg