Анкетата се попълва до 20 юни
Министерството на образованието и науката стартира обществена дискусия по основни въпроси за нов закон за училищно образование. В последните месеци МОН е провело много срещи с директори и учители в страната, за да чуe тяхното мнение както за необходимостта от неотложни промени в системата, така и за запазване на позитивното в българското средно образование.
Обществената значимост на въпросите за развитието на българското образование изисква да бъде чуто мнението на учители, ученици, родители, неправителствени организации, местни власти, институции и всички, които имат или искат да вземат отношение по темата. Според ръководството на МОН само с консенсус може да бъде приет закон, който наистина ще е полезен, ще е работещ и ще ангажира всички по отношение на изпълнението му.

Просветното министерство одобри национална програма „На училище без отсъствия" за учебната 2014/2015 г. Програмата е свързана с необходимостта от засилване на механизмите на отчетност, наблюдение и контрол по отношение на регистриране на отсъствията на учениците.

Просветното министерство одобри национална програма „На училище без отсъствия" за учебната 2014/2015 г. Програмата е свързана с необходимостта от засилване на механизмите на отчетност, наблюдение и контрол по отношение на регистриране на отсъствията на учениците.

Проектът на новия КТД за средното образование предвижда срокът на предизвестие при прекратяване на трудовите правоотношения по чл. 328, ал. 1, т. 1 – 3 от КТ за работници и служители в системата на народната просвета, членове на синдикални и работодателски организации от два месеца да се промени на три месеца.

Изграждане на единна система за образование и продължаваща квалификация на учителите предвижда националната стратегия
Правителството прие Национална стратегия за развитие на педагогическите кадри (2014-2020 г.). Документът определя стратегическата рамка на държавната политика за образование и обучение и за професионално развитие на педагогическите кадри, задава модел на цялостен подход и на политики за подобряване качеството на образованието в страната, създава условия за повишаване на авторитета и социалния статус на учителите.

Адрес на редакцията

Гр. София – 1373

Пощенска кутия № 95

Педагогическо издателство „Образование”

Венцислав Димитров Крумов

GSM 0888 71 22 01

e-mail: obrasovanie@dir.bg

e-mail: obrazovanie@dir.bg

Статии се приемат на
e-mail: obrasovanie@dir.bg
e-mail: obrazovanie@dir.bg