Планът предвижда утвърждаване на дистанционната форма на обучение и подготовка при продължаваща квалификация на педагогическите кадри
Правителството прие Национален план за изпълнение на дейностите по Националната стратегия за развитие на педагогическите кадри (2014-2020). Стратегията беше приета в средата на тази година и определя рамката на държавната политика за образование и обучение и за професионално развитие на педагогическите кадри, задава модел на цялостен подход и на политики за подобряване качеството на образованието в страната, създава условия за повишаване на авторитета и социалния статус на учителите.

Училищата могат да провеждат целодневна организация на учебния ден при едновременно наличие на 4-ри условия
В бр. 93 на Държавен вестник от 11.11.2014 г. е Публикувана Инструкция № 1 от 30 октомври 2014 г. за провеждане на целодневна организация на учебния ден. С нея се определят условията и редът за провеждане на целодневна организация на учебния ден на учениците от I до VIII клас в училищата в системата на народната просвета.

Предвидени са мерки са по-добра квалификация и кариерно развитие на педагогическите кадри
Министерският съвет прие Стратегия за развитие на професионалното образование и обучение в Република България за периода 2015-2020 г. Целта на Стратегията, от една страна, е да се осигурят висококвалифицирани кадри за бизнеса, а от друга – да се преодолее ранното отпадане от системата на образованието на деца от социално слаби семейства, както и да се даде възможност на възрастни да получат квалификация по определена специалност в професионални гимназии и в центрове за професионално обучение, за да се реализират на пазара на труда.

Препоръчва се включването на ученици в разработването на учебни дейности
Недостатъчните цифрови умения и компетентности сред учениците, както и необходимостта ефективното използване на информационните и комуникационни технологии да бъде интегрирано в обучението на учителите, са сред най-неотложните предизвикателства, пред които е изправено европейското училищно образование днес, според доклад, публикуван от Европейската комисия и New Media Consortium, организация с нестопанска цел със седалище в САЩ, обединяваща експерти в областта на образователните технологии.

Министерството на образованието и науката е публикувало на сайта си проекти на учебни програми за предучилищно възпитание и подготовка. Те определят и конкретизират учебното съдържание, изразено в постижими знания, умения и отношения по образователните направления, регламентирани с Наредба № 4 от 18.09.2000 г. за предучилищно възпитание и подготовка.
Според проекта прилагането на програмите ще даде силен начален старт при постъпването на децата в училище. Програмите са ориентирани към децата и са базата, която осигурява играта, ученето и другите интерактивни дейности, за да се насърчава тяхното физическо, социално, морално, емоционално и познавателно развитие, както и благополучието им в безопасна, стимулираща и грижовна среда.

Адрес на редакцията

Гр. София – 1373

Пощенска кутия № 95

Педагогическо издателство „Образование”

Венцислав Димитров Крумов

GSM 0888 71 22 01

e-mail: obrasovanie@dir.bg

e-mail: obrazovanie@dir.bg

Статии се приемат на
e-mail: obrasovanie@dir.bg
e-mail: obrazovanie@dir.bg