Проектът на новия КТД за средното образование предвижда срокът на предизвестие при прекратяване на трудовите правоотношения по чл. 328, ал. 1, т. 1 – 3 от КТ за работници и служители в системата на народната просвета, членове на синдикални и работодателски организации от два месеца да се промени на три месеца.

Изграждане на единна система за образование и продължаваща квалификация на учителите предвижда националната стратегия
Правителството прие Национална стратегия за развитие на педагогическите кадри (2014-2020 г.). Документът определя стратегическата рамка на държавната политика за образование и обучение и за професионално развитие на педагогическите кадри, задава модел на цялостен подход и на политики за подобряване качеството на образованието в страната, създава условия за повишаване на авторитета и социалния статус на учителите.

Министерството на образованието и науката е подготвило проект на нова Наредба за организиране на извънучилищната тренировъчна и състезателна дейност с която отменя приложимата до момента Наредба № 14 от 2003 г.

МОН представя за обществено обсъждане проект на нова наредба за условията и реда за възстановяването на част от транспортните разходи на педагогическия персонал в детските градини, училищата и обслужващите звена.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 47 ОТ 6 МАРТ 2014 Г. ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА НАРЕДБАТА ЗА ПЕНСИИТЕ И ОСИГУРИТЕЛНИЯ СТАЖ, ПРИЕТА С ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 30 НА МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ ОТ 2000 Г. (ДВ, БР. 21 ОТ 2000 Г.)
В сила от 01.01.2014 г.
Обн. ДВ. бр.23 от 14 Март 2014г.
МИНИСТЕРСКИЯТ СЪВЕТ
ПОСТАНОВИ:

§ 1. В чл. 1 се правят следните изменения:

Адрес на редакцията

Гр. София – 1373

Пощенска кутия № 95

Педагогическо издателство „Образование”

Венцислав Димитров Крумов

GSM 0888 71 22 01

e-mail: obrasovanie@dir.bg

e-mail: obrazovanie@dir.bg

Статии се приемат на
e-mail: obrasovanie@dir.bg
e-mail: obrazovanie@dir.bg