Просветното министерство одобри национална програма „На училище без отсъствия" за учебната 2014/2015 г. Програмата е свързана с необходимостта от засилване на механизмите на отчетност, наблюдение и контрол по отношение на регистриране на отсъствията на учениците.

Проектът на новия КТД за средното образование предвижда срокът на предизвестие при прекратяване на трудовите правоотношения по чл. 328, ал. 1, т. 1 – 3 от КТ за работници и служители в системата на народната просвета, членове на синдикални и работодателски организации от два месеца да се промени на три месеца.

Изграждане на единна система за образование и продължаваща квалификация на учителите предвижда националната стратегия
Правителството прие Национална стратегия за развитие на педагогическите кадри (2014-2020 г.). Документът определя стратегическата рамка на държавната политика за образование и обучение и за професионално развитие на педагогическите кадри, задава модел на цялостен подход и на политики за подобряване качеството на образованието в страната, създава условия за повишаване на авторитета и социалния статус на учителите.

Министерството на образованието и науката е подготвило проект на нова Наредба за организиране на извънучилищната тренировъчна и състезателна дейност с която отменя приложимата до момента Наредба № 14 от 2003 г.

МОН представя за обществено обсъждане проект на нова наредба за условията и реда за възстановяването на част от транспортните разходи на педагогическия персонал в детските градини, училищата и обслужващите звена.

Адрес на редакцията

Гр. София – 1373

Пощенска кутия № 95

Педагогическо издателство „Образование”

Венцислав Димитров Крумов

GSM 0888 71 22 01

e-mail: obrasovanie@dir.bg

e-mail: obrazovanie@dir.bg

Статии се приемат на
e-mail: obrasovanie@dir.bg
e-mail: obrazovanie@dir.bg