Началните учители ще могат да преподават в допълнителните часове
С допълнение в Правилника за прилагане на Закона за народната просвета правителството регламентира правото на началните учители да преподават не само часовете от задължителната подготовка по учебния предмет „Физическо възпитание и спорт", но и допълнителния – трети час за спортни дейности на открито, когато няма учител по физическо възпитание. Този час се включва в седмичното разписание на учебните занятия извън броя на задължителните учебни часове.


С изменението се синхронизира действащата нормативна уредба в системата на спорта и на народната просвета. Професионалната квалификация и правоспособност, които придобива началният учител, са съобразени със спецификата на обучението в началния етап и гарантират правото му да преподава всички предмети от учебния план за началния етап на основното образование.
Допълнението в Правилника за прилагане на Закона за народната просвета е в сила от 5.09.2014 г. и е обнародвано в ДВ, бр. 74 от 2014 г.

Адрес на редакцията

Гр. София – 1373

Пощенска кутия № 95

Педагогическо издателство „Образование”

Венцислав Димитров Крумов

GSM 0888 71 22 01

e-mail: obrasovanie@dir.bg

e-mail: obrazovanie@dir.bg

Статии се приемат на
e-mail: obrasovanie@dir.bg
e-mail: obrazovanie@dir.bg