Препоръчва се включването на ученици в разработването на учебни дейности
Недостатъчните цифрови умения и компетентности сред учениците, както и необходимостта ефективното използване на информационните и комуникационни технологии да бъде интегрирано в обучението на учителите, са сред най-неотложните предизвикателства, пред които е изправено европейското училищно образование днес, според доклад, публикуван от Европейската комисия и New Media Consortium, организация с нестопанска цел със седалище в САЩ, обединяваща експерти в областта на образователните технологии.


В първия по рода си Доклад на проекта „Хоризонт за Европа: издание за училищата за 2014 година" се очертават тенденциите и развитието на технологиите, които могат да окажат въздействие върху образованието през следващите пет години. В него предизвикателствата пред европейските училища са разделени в три категории: „решими", „трудни" и „изключително трудни". Докладът отразява целите на инициативата „Отваряне на образованието" на Европейската комисия (ЕК). Той се основава на данни, събрани от над 50 експерти от 22 европейски страни, Съвместния изследователски център на ЕК, Организацията за икономическо сътрудничество и развитие (ОИСР) и Организацията на обединените нации за образование, наука и култура (ЮНЕСКО). В него се посочва, че са необходими спешни мерки за насърчаване на новаторството в класните стаи, за да можем да се възползваме от засиленото използване на социалните медии, образователните ресурси със свободен достъп и от развитието на основани на данни учене и оценяване.
В доклада се посочва, че интегрирането на информационните и комуникационните технологии в обучението на учителите и подобряването на цифровите умения на учениците са решими проблеми. По-трудни за реализиране в краткосрочен план ще бъде създаването на „автентични" възможности за учене, основано на житейски опит, и съчетаването на формалното и неформалното образование. Най-големите, „изключително трудни" предизвикателства включват необходимостта да се подобри обучението на комплексно мислене и да се осигури включването на учениците в съвместното разработване на учебните дейности. Групата от експерти прогнозира, че до една година облачните компютърни услуги и таблетните компютри ще бъдат широко разпространени в много европейски училища, а ученето чрез компютърни игри и съчетаването на физическата и виртуалната среда ще станат неразделна част от преподаването през следващите две до три години. Експертите предполагат, че разработването на дистанционни и виртуални лаборатории и стратегии, които насърчават студентите да поемат активна роля в съвместното разработване на учебните дейности, може да отнеме до пет години.
Въпросите, повдигнати в доклада, ще бъдат предмет на допълнително обсъждане през декември в рамките на европейската конференция на високо равнище на тема „Образованието в цифровата ера", организирана съвместно от Европейската комисия и италианското председателство на Европейския съюз.

Адрес на редакцията

Гр. София – 1373

Пощенска кутия № 95

Педагогическо издателство „Образование”

Венцислав Димитров Крумов

GSM 0888 71 22 01

e-mail: obrasovanie@dir.bg

e-mail: obrazovanie@dir.bg

Статии се приемат на
e-mail: obrasovanie@dir.bg
e-mail: obrazovanie@dir.bg