Правителството актуализира приетата през април 2014 г. Национална програма „Квалификация" поради наличието на неизразходвани средства по две от мерките на програмата.


Част от освободените средства се пренасочват към изпълнение на дейности по програма ЕУРОПРОФ във връзка със сключен през 2012 г. меморандум между образователните министерства на България и Испания за обучение на учители по испански език и литература. Ще бъде проведено пилотно обучение на учители на тема „Основен курс за оказване на първа долекарска помощ на деца и ученици". Обучение за „Превенция на бедствията и авариите" ще преминат и 200 учители от цялата страна във връзка с изпълнението на Дакарската рамка „Образование за всички". Предвидени са средства за поддръжката на сайта www.zonaznanie.com, администрирана от РИО – Варна. Страницата е създадена в изпълнение на Националната програма „Квалификация", мярка I, т. 4. „Обучение на учители по природни науки в ЦЕРН, преподаващи физика и астрономия", и мярка II, т. 1. „Обучение на учители по професионална подготовка от област на образование „Техника" – в ЦЕРН.

Адрес на редакцията

Гр. София – 1373

Пощенска кутия № 95

Педагогическо издателство „Образование”

Венцислав Димитров Крумов

GSM 0888 71 22 01

e-mail: obrasovanie@dir.bg

e-mail: obrazovanie@dir.bg

Статии се приемат на
e-mail: obrasovanie@dir.bg
e-mail: obrazovanie@dir.bg