Министерството на образованието и науката е публикувало на сайта си проекти на учебни програми за предучилищно възпитание и подготовка. Те определят и конкретизират учебното съдържание, изразено в постижими знания, умения и отношения по образователните направления, регламентирани с Наредба № 4 от 18.09.2000 г. за предучилищно възпитание и подготовка.
Според проекта прилагането на програмите ще даде силен начален старт при постъпването на децата в училище. Програмите са ориентирани към децата и са базата, която осигурява играта, ученето и другите интерактивни дейности, за да се насърчава тяхното физическо, социално, морално, емоционално и познавателно развитие, както и благополучието им в безопасна, стимулираща и грижовна среда.


Учебното съдържание се разпределя по учебни програми в образователни направления и по възрастови групи, както следва: „Български език и литература", „Математика", „Социален свят", „Природен свят", „Изобразително изкуство", „Физическа култура", „Музика", „Конструктивно-технически и битови дейности" и „Игрова култура".
Към броя на регламентираните педагогически ситуации по образователно направление „Български език и литература" допълнително се планира още една ситуация за децата, чиито майчин език е различен от българския.
В проектите на учебни програми изрично е конкретизирано, че продължителността на ситуативните педагогически форми не трябва да надвишава 20 минути за деца до 5 години и 30 минути за деца до 7 години.
Учителят организира педагогическото взаимодействие с децата като самостоятелно подбира подходящи педагогически технологии (игрови, обучаващи и възпитаващи) в зависимост от специфичните характеристики на детската група и конкретната тема.
При полудневна организация на престоя на децата в групата, броят на ситуативните педагогически форми може да бъде редуциран от учителя в зависимост от потребностите и интересите на децата, но не по-малко от 14 броя седмично за деца до 5 години и 18 броя седмично за деца до 7 години като задължително включва всички образователни направления.
Предвижда се програмите за предучилищно възпитание и подготовка да осигурят съдържателна приемственост с програмите за учебно съдържание в първи клас.
Може да изпращате бележки, становища и предложения по проектите на учебни програми до 7.11.2014 г. в дирекция „Образователни програми и образователно съдържание" в МОН.

Адрес на редакцията

Гр. София – 1373

Пощенска кутия № 95

Педагогическо издателство „Образование”

Венцислав Димитров Крумов

GSM 0888 71 22 01

e-mail: obrasovanie@dir.bg

e-mail: obrazovanie@dir.bg

Статии се приемат на
e-mail: obrasovanie@dir.bg
e-mail: obrazovanie@dir.bg