Препоръчва се включването на ученици в разработването на учебни дейности
Недостатъчните цифрови умения и компетентности сред учениците, както и необходимостта ефективното използване на информационните и комуникационни технологии да бъде интегрирано в обучението на учителите, са сред най-неотложните предизвикателства, пред които е изправено европейското училищно образование днес, според доклад, публикуван от Европейската комисия и New Media Consortium, организация с нестопанска цел със седалище в САЩ, обединяваща експерти в областта на образователните технологии.

Министерството на образованието и науката е публикувало на сайта си проекти на учебни програми за предучилищно възпитание и подготовка. Те определят и конкретизират учебното съдържание, изразено в постижими знания, умения и отношения по образователните направления, регламентирани с Наредба № 4 от 18.09.2000 г. за предучилищно възпитание и подготовка.
Според проекта прилагането на програмите ще даде силен начален старт при постъпването на децата в училище. Програмите са ориентирани към децата и са базата, която осигурява играта, ученето и другите интерактивни дейности, за да се насърчава тяхното физическо, социално, морално, емоционално и познавателно развитие, както и благополучието им в безопасна, стимулираща и грижовна среда.

Началните учители ще могат да преподават в допълнителните часове
С допълнение в Правилника за прилагане на Закона за народната просвета правителството регламентира правото на началните учители да преподават не само часовете от задължителната подготовка по учебния предмет „Физическо възпитание и спорт", но и допълнителния – трети час за спортни дейности на открито, когато няма учител по физическо възпитание. Този час се включва в седмичното разписание на учебните занятия извън броя на задължителните учебни часове.

Правителството актуализира приетата през април 2014 г. Национална програма „Квалификация" поради наличието на неизразходвани средства по две от мерките на програмата.

Промяната е в сила от 01.09.2014 г.
В ДВ, бр. 71 от 26.08.2014 г. беше обнародвано изменение на Наредба № 1 от 2010 г. за работните заплати на персонала в звената от системата на народната просвета, съгласно което приложение № 1 към чл. 4, ал. 1 от наредбата се изменя, както следва:

Адрес на редакцията

Гр. София – 1373

Пощенска кутия № 95

Педагогическо издателство „Образование”

Венцислав Димитров Крумов

GSM 0888 71 22 01

e-mail: obrasovanie@dir.bg

e-mail: obrazovanie@dir.bg

Статии се приемат на
e-mail: obrasovanie@dir.bg
e-mail: obrazovanie@dir.bg