Наредбата влиза в сила от 14.12.2015 г.
В Държавен вестник, бр. 94 от 04.12.2015 г. е обнародвана Наредба № 6 от 30.11.2015 г. за познавателните книжки, учебниците и учебните помагала. С наредбата се определя държавния образователен стандарт по чл. 22, ал. 2, т. 13 от Закона за предучилищното и училищното образование. Държавния образователен стандарт за познавателните книжки, учебниците и учебните помагала включва:


• Изискванията към съдържанието, графичния дизайн, полиграфическото и електронното изпълнение на познавателните книжки, учебните комплекти и учебните помагала.
• Условията и реда за оценяване и одобряване на проектите на познавателни книжки, учебници и учебни комплекти и на промените в тях, включително определянето на оценителите.
• Условията и реда за утвърждаване на списъка на познавателните книжки, учебниците и учебните комплекти, които може да се използват в системата на предучилищното и училищното образование.
Според наредбата в предучилищното образование ще се ползват познавателни книжки и учебни помагала, а в училищното образование учебници и учебни помагала, както и учебни комплекти.
За всяка учебна година министърът на образованието и науката ще утвърждава списък на познавателните книжки, учебниците и учебните комплекти, които може да се използват в системата на предучилищното и училищното образование.
Списъкът ще се публикува на официалната интернет страница на Министерството на образованието и науката до 31 януари всяка календарна година и ще се прилага за следващата учебна година.
Познавателните книжки, учебниците и учебните комплекти, които не са включени в списъка, не може да се използват в системата на предучилищното и училищното образование.

Адрес на редакцията

Гр. София – 1373

Пощенска кутия № 95

Педагогическо издателство „Образование”

Венцислав Димитров Крумов

GSM 0888 71 22 01

e-mail: obrasovanie@dir.bg

e-mail: obrazovanie@dir.bg

Статии се приемат на
e-mail: obrasovanie@dir.bg
e-mail: obrazovanie@dir.bg