"НАРУ е Протест" има следните искания към Комисията по образование и наука в Народното събрание:
1. В Проектозакона за предучилищно и училищно образование Ресурсните центрве да се запазят като държавна отговорност в сферата на приобщаващото образование и системата на Министерство на образованието и науката;
2.Да се изградят екипи за комплексно оценяване и подкрепа на децата със специалните образователни потребности на регионален принцип в Ресурсните центрове;

Какво е новото?
В Държавен вестник, бр. 107 от 24.12.2014 г. е публикуван Закона за бюджета на Държавното обществено осигуряване за 2015 г., като в Преходните и заключителните разпоредби са отбелязани и измененията в Кодекса за социално осигуряване, които са в сила от 01.01.2015 г.
Ето и част от по-важните промени:

Анексът касае работещите с деца и ученици със специални образователни потребности
На 19.12.2014 г. Министерството на образованието и науката, Съюза на работодателите в системата на народната просвета в България, Синдиката на българските учители към Конфедерацията на независимите синдикати в България, Синдиката „Образование" към Конфедерацията на труда „Подкрепа" и Независимия учителски синдикат са подписали Анекс към Колективния трудов договор за системата на народната просвета.

Минималната работна заплата от 01.01.2015 г. е 360 лв.
Промените в социалното осигуряване, които са в сила от 01.01.2015 г., са публикувани в бр. 107 на Държавен вестник от 24.12.2014 г. в Закона за бюджета на Държавното обществено осигуряване за 2015 г. и измененията в Кодекса за социално осигуряване.
От началото на годината отпада задължението за осигуряване при работа по втори или по допълнителен трудов договор. Дневният минимален размер на обезщетението за безработица е 7,20 лв.

Министерският съвет прие промени в стандартите за делегираните от държавата дейности с натурални и стойностни показатели през 2015 г.

Адрес на редакцията

Гр. София – 1373

Пощенска кутия № 95

Педагогическо издателство „Образование”

Венцислав Димитров Крумов

GSM 0888 71 22 01

e-mail: obrasovanie@dir.bg

e-mail: obrazovanie@dir.bg

Статии се приемат на
e-mail: obrasovanie@dir.bg
e-mail: obrazovanie@dir.bg