Наредбата е обнародвана в ДВ, бр. 95 от 08.12.2015 г.
Новата Наредба № 5 от 30.11.2015 г. за общообразователната подготовка е обнародвана в Държавен вестник, бр. 95 от 08.12.2015 г. С нея се определя държавния образователен стандарт за общообразователна подготовка, както и структурата на учебните програми по общообразователните учебни предмети; структурата на годишното тематично разпределение и изискванията към интегративните и новите допълнителни общообразователни учебни предмети в иновативните училища.
Общообразователната подготовка се придобива в хода на цялото училищно обучение и обхваща следните групи ключови компетентности:


• компетентности в областта на българския език;
• умения за общуване на чужди езици;
• математическа компетентност и основни компетентности в областта на природните науки и на технологиите;
• дигитална компетентност;
• умения за учене;
• социални и граждански компетентности;
• инициативност и предприемчивост;
• културна компетентност и умения за изразяване чрез творчество;
• умения за подкрепа на устойчивото развитие и за здравословен начин на живот и спорт.
Годишното тематично разпределение, според наредбата, представлява дидактически план за работа на учителя за практическото постигане на заложените в съответната учебна програма цели на обучението за постигане на очакваните резултати и за придобиване на общообразователна подготовка в съответствие с предвиденото в учебния план. Разработва се от преподаващия учител за съответната учебна година и за всеки клас, като се отчитат интересите на учениците и спецификата на образователната среда. Утвърждава се от директора преди началото на учебната година.
Учебните програми, утвърдени при условията и по реда на новата наредба, влизат в сила за учениците, които през учебната 2016 – 2017 г. постъпват в I и в V клас, учениците, които през учебната 2017 – 2018 г., учебната 2018 – 2019 г. и учебната 2019 – 2020 г. постъпват в I, в V и в VIII клас, както и учениците, които през учебната 2020 – 2021 г. постъпват в VIII клас.
През изброените учебни години, учениците извън изброените се обучават и завършват обучението си в съответния етап по учебни програми, утвърдени въз основа на отменената Наредба № 2 от 2000 г. за учебното съдържание при условията и по реда на Закона за народната просвета, Закона за степента на образование, общообразователния минимум и учебния план и подзаконовите актове за прилагането му.

Адрес на редакцията

Гр. София – 1373

Пощенска кутия № 95

Педагогическо издателство „Образование”

Венцислав Димитров Крумов

GSM 0888 71 22 01

e-mail: obrasovanie@dir.bg

e-mail: obrazovanie@dir.bg

Статии се приемат на
e-mail: obrasovanie@dir.bg
e-mail: obrazovanie@dir.bg