Наредбата е в сила от 04.12.2015 г.
В Държавен вестник, бр. 94 от 04.12.2015 г. е обнародвана Наредба № 4 от 30.11.2015 г. за учебния план. С наредбата се определя държавния образователен стандарт за учебния план. Учебния план разпределя учебното време между учебните предмети или модули или дейности за придобиване на училищната подготовка. Структурата на учебния план обхваща три групи учебни часове, разпределени по раздели: раздел А – задължителни учебни часове; раздел Б – избираеми учебни часове и раздел В – факултативни учебни часове.


Според наредбата в задължителните учебни часове ще се осъществява обучение за придобиване на общообразователна подготовка в съответствие с държавния образователен стандарт за общообразователна подготовка чрез учебните предмети, предвидени за изучаване в съответния клас, а в паралелките за професионална подготовка – и обща професионална подготовка в съответствие с държавния образователен стандарт за придобиване на квалификация по професия.
В избираемите учебни часове на учебния план може да се осъществява обучение за придобиване на профилирана подготовка; отраслова и специфична професионална подготовка; разширена подготовка по общообразователни учебни предмети; разширена подготовка по учебни предмети/ модули; специализирана подготовка; подготовка по учебния предмет на чужд език, различен от посочените в ДОС за общообразователна подготовка и в ДОС за профилирана подготовка; подготовка по учебните предмети майчин език, хореография и религия; подготовка по учебни предмети от областта на глобалното, гражданското, здравното и интеркултурното образование, предприемачеството, управлението на личните финанси и програмирането, защита на родината, населението и околната среда.
Във факултативните учебни часове ще се придобива допълнителна подготовка чрез обучение по предмети, модули и/или дейности, които училището може да предложи и отговарящи на интересите на учениците и подкрепящи развитието на заложбите им.
Учебните планове, утвърдени при условията и реда на новата наредба, влизат в сила за учениците, които през учебната 2016 – 2017 година постъпват в I и V клас, учениците, които през учебната 2017 – 2018 година, учебната 2018 – 2019 година и учебната 2019 – 2020 година, постъпват в I, в V и в VIII клас, като и учениците, които през учебната 2020 – 2021 година постъпват в VIII клас.
През изброените учебни години, учениците извън посочените по-горе, се обучават и завършват обучението си в съответния етап по учебни планове, утвърдени въз основа на отменената Наредба № 6 от 2001 г. за разпределение на учебното време за достигане на общообразователния минимум по класове, етапи и степени на образование и по реда на Закона за народната просвета, Закона за степента на образование, общообразователния минимум и учебния план и подзаконовите актове за прилагането им.

Адрес на редакцията

Гр. София – 1373

Пощенска кутия № 95

Педагогическо издателство „Образование”

Венцислав Димитров Крумов

GSM 0888 71 22 01

e-mail: obrasovanie@dir.bg

e-mail: obrazovanie@dir.bg

Статии се приемат на
e-mail: obrasovanie@dir.bg
e-mail: obrazovanie@dir.bg