Облекчава се процедурата за получаване на удостоверения за признаване в чужбина на квалификация по професия, придобита в България. Такава договореност постигнаха просветният министър Тодор Танев и директорът на Националния център за информация и документация Ваня Грашкина. За улеснение на гражданите две услуги се сливат в една и удостоверението вече ще се издава на едно гише.

Наредбата не е променяна от 1999 г.
В сайта на МОН е публикуван проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 5 от 29.12.1996 г. за условията за повишаване на квалификацията на педагогическите кадри в системата на народната просвета и реда за придобиване на професионално-квалификационни степени.

В Държавен вестник, бр. 19 от 13 март 2015 г., е публикувано Постановление № 50 от 6 март 2015 г. за изменение и допълнение на Наредбата за пенсиите и осигурителния стаж, приета с Постановление № 30 на Министерския съвет от 2000 г. Направените изменения и допълнения в Наредбата за пенсиите и осигурителния стаж (НПОС) основно са свързани с промените в Кодекса за социалното осигуряване от края на миналата година (изм. и доп., ДВ. бр. 107 от 24 декември 2014 г.).

Почти 20 млн. лв. има за оптимизация на училищната мрежа

45.5 млн. лв. ще бъде бюджетът за десетте национални програми в средното образование за 2015 г. Това предвижда проект на постановление, подготвен от министерството на образованието и публикуван за обществено обсъждане. С националните програми на проектен принцип или централно от просветното ведомство се дофинансират дейности, за които в бюджета не са предвидени средства или отпуснатите не са достатъчни. Тази година бюджетът на програмите е двойно по-нисък в сравнение с 2014 г., когато само за програмата "Модернизация на материалната база в училище" бяха предвидени над 44 млн. лв. Тази година обаче МОН не предвижда специална възможност за модернизация на материалната база в училищата и детските градини. По-инициативните учебни заведения ще трябва да търсят други възможности за осъвременяване на кабинетите и физкултурните салони.

С Държавен вестник, бр. 13 от 17.02.2015 г. е изменена Наредба № 1 от 2014 г. за условията и реда за възстановяване на част от транспортните разходи на педагогическия персонал в детските градини, училищата и обслужващите звена.

Адрес на редакцията

Гр. София – 1373

Пощенска кутия № 95

Педагогическо издателство „Образование”

Венцислав Димитров Крумов

GSM 0888 71 22 01

e-mail: obrasovanie@dir.bg

e-mail: obrazovanie@dir.bg

Статии се приемат на
e-mail: obrasovanie@dir.bg
e-mail: obrazovanie@dir.bg