Резултатите от атестирането като част от кариерното развитие
На всеки 4 години учители и педагогически специалисти ще бъдат атестирани от атестационна комисия. В Закона за предучилищното и училищното образование е записано, че освен за кариерното развитие, оценката от атестирането може да служи и за насочване за повишаване на квалификацията и поощряване на атестирания педагогически специалист. Предвижда се една година подкрепа за педагог, който е получил най-ниска оценка. Ако след тази една година, през която той ще получи подкрепа, атестационната му оценка е отново ниска, той трябва да бъде освободен от длъжност.


В проекта на атестационна карта са посочени областите на професионална компетентност, които ще бъдат оценявани. Една от тях е планирането на целите в тематичното разпределение и доколко те са съобразени с държавните образователни стандарти. Всеки атестиран ще има възможност сам да си постави оценка, като посочи базата, на която тя е формирана.
Основната цел на атестацията ще бъде освен да се оцени учебно-възпитателната работа на педагогическите специалисти, те да бъдат мотивирани да повишат своята квалификация.

Адрес на редакцията

Гр. София – 1373

Пощенска кутия № 95

Педагогическо издателство „Образование”

Венцислав Димитров Крумов

GSM 0888 71 22 01

e-mail: obrasovanie@dir.bg

e-mail: obrazovanie@dir.bg

Статии се приемат на
e-mail: obrasovanie@dir.bg
e-mail: obrazovanie@dir.bg