Министерският съвет прие постановление, с което увеличи с 20 щата числения състав в Министерството на образованието и науката. Те ще бъдат разпределени между Главна дирекция „Структурни фондове и международни образователни програми" и дирекция „Държавна собственост и обществени поръчки" и са компенсирани с намаление на щата на МВР.


Увеличението на бройките се налага от нарасналите отговорности на МОН и функциите и задълженията, свързани с изпълнението на ОП „Наука и образование за интелигентен растеж" и ОП „Региони в растеж". Чрез тях ще се гарантира осигуряване на планирането, управлението, изпълнението, наблюдението, оценката и контрола на дейностите по оперативните програми.

Адрес на редакцията

Гр. София – 1373

Пощенска кутия № 95

Педагогическо издателство „Образование”

Венцислав Димитров Крумов

GSM 0888 71 22 01

e-mail: obrasovanie@dir.bg

e-mail: obrazovanie@dir.bg

Статии се приемат на
e-mail: obrasovanie@dir.bg
e-mail: obrazovanie@dir.bg