Правителството прие три постановления, с които одобри над 6,6 млн. лв. допълнителни трансфери по бюджетите на общините за образователни дейности в училищата.


Общо 4 989 792 лв. са определени за дейности, изпълнявани от общинските училища по две от националните програми за развитие на средното образование. Средствата, които се предоставят по НП „Оптимизация на училищната мрежа" с модул „Оптимизиране на вътрешната структура на училищата и самостоятелните общежития" са в размер на 4 963 806 лв., а по НП „Модернизация на материалната база в училище" с модул „Подобряване на училищната среда" – 25 986 лв. за купуване на оборудване и обзавеждане. Финансирането се осигурява за сметка на предвидените в централния бюджет и за сметка на намаляване на утвърдените разходи по бюджета на МОН.
Със друго постановление кабинетът одобри трансфери по бюджетите на общини в размер на 234 699 лв. за изпълнение на НП „На училище без отсъствия", мярка „Без свободен час". Средствата са за изплащане на реално взети учебни часове от заместващи учители и възпитатели с цел непропускане на учебно съдържание и възможности за достатъчно време за усвояването му.
Отпуснати бяха и 1 431 512 лв. за допълнително финансиране на обхванатите ученици в целодневна организация на учебния ден и за защитени училища за учебната 2014/2015 година. Близо 1,4 млн. лв. се предоставят за включване на учениците от V клас в целодневната организация на учебния ден. За промените в списъка на защитените и средищните училища се отпускат допълнително 50 439 лв.
Средствата по последните две постановления са заложени в бюджета на МОН.

Адрес на редакцията

Гр. София – 1373

Пощенска кутия № 95

Педагогическо издателство „Образование”

Венцислав Димитров Крумов

GSM 0888 71 22 01

e-mail: obrasovanie@dir.bg

e-mail: obrazovanie@dir.bg

Статии се приемат на
e-mail: obrasovanie@dir.bg
e-mail: obrazovanie@dir.bg