Относно: Проект на закон за предучилищното и училищно образование внесен от група народни представители на 21.11.2014г. в 43-тото Народно събрание

 

НАРУ е най-голямата професионална неправителствена организация на специалисти, работещи с деца и ученици със специални образователни потребности в страната.
С тревога следим последните коментари и действия от вносителите на законопроекта за предучилищно и училищно образование, които въпреки отправените от нас предложения в последните 3 години не са взели предвид нашите принципни професионални позиции.
Всичко това налага ясно да заявим:
1.Настояваме в проекта на закон за средно образование ресурсните центрове да останат държавна отговорност като специализирани обслужващи звена на територията на всяка административна област. Считаме, че с това ще се гарантира достъпа до професионална специализирана подкрепа във всички населени места и общини на страната. Предлаганият проект на закон предвижда ресурсните центрове да бъдат преструктурирани в общински центрове с неясни отговорности и възможности за съществуване. Така например малките общини в цялата страна няма да имат капацитет за изграждането на такива специализирани звена, с което ще се ограничи възможността за адекватно ресурсно подпомагане на децата и учениците със специални образователни потребности, живеещи в тези общини.
2. Настояваме да се изгради ясна система за оценка на специалните образователни потребности на децата и предоставянето на ресурсно подпомагане от страна на ресурсните центрове, които да се изградят като модерни звена за постоянна подкрепа и консултуране на училищните екипи. Включително предлагаме да се изградят екипи за кризисна интервенция за случаи на насилие на деца с увреждания в самите ресурсни центрове, като единствени специализирани звена в тази система.
3.Изразяваме готовност да участваме във всякакви работни формати при формирането на държавни образователни стандарти по отношение на осигуряването на пълноценното приобщаване на децата и учениците със специални образователни потребности.
4.Настояваме за ясни гаранции за статута на ресурсните учители и специалисти, като се осигури възможност за допълнителна квалификация и кариерно развитие. Дори и в големи областни градове (напр.София), професията ни не е от най-привликателните за млади специалисти поради ниско заплащане и голяма натовареност.
5.Подчертаваме важността да се осигури възможност настоящите помощни училища в страната да се преструктурират в модерни специални училища за деца с интелектуални затруднения и множество увреждания, които съществуват в целия Европейски съюз. Децата с интелектуални затруднения имат право на достъп до образование в училищна среда. Ние изказваме готовност да осигурим съдействие в тази посока с нашите международни контакти и експертиза.
6.НАРУ подкрепя усилията на Министерство на образованието и науката за иницииране на повече възможности за обществено обсъждане на този законопроект, който има важно значение за цялата училищна система.
7.НАРУ ще търси всички възможности, разрешени от закона, за да настоява за отразяване на професионалните виждания на цялата ни общност, които имат значение за качеството на образователното включване на всички деца и ученици.
ПОЗИЦИЯТА НА НАРУ СЕ ПОДКРЕПЯ ОТ
1. Ресурсен център-София-град
2.Ресурсен център-София-област
3.Ресурсен център-Бургас
4.Ресурсен център-Варна
5.Ресурсен център-Благоевград
6.Ресурсен център-Велико Търново
7.Ресурсен център-Видин
8. Ресурсен център-Враца
9. Ресурсен център-Габрово
10. Ресурсен център-Кърджали
11. Ресурсен център-Кюстендил
12. Ресурсен център-Ловеч
13. Ресурсен център-Монтана
14. Ресурсен център-Пазарджик
15. Ресурсен център-Перник
16. Ресурсен център-Плевен
17. Ресурсен център-Пловдив
18. Ресурсен център-Разград
19. Ресурсен център-Русе
20. Ресурсен център-Силистра
21. Ресурсен център-Сливен
22. Ресурсен център-Смолян
23. Ресурсен център-Стара Загора
24. Ресурсен център-Добрич
25. Ресурсен център-Търговище
26. Ресурсен център-Хасково
27. Ресурсен център-Шумен
28. Ресурсен център-Ямбол

Адрес на редакцията

Гр. София – 1373

Пощенска кутия № 95

Педагогическо издателство „Образование”

Венцислав Димитров Крумов

GSM 0888 71 22 01

e-mail: obrasovanie@dir.bg

e-mail: obrazovanie@dir.bg

Статии се приемат на
e-mail: obrasovanie@dir.bg
e-mail: obrazovanie@dir.bg