В ДВ, бр. 54 от 17.07.2015 г. са обнародвани изменения и допълнения в Кодекса на труда. Основните промени са свързани с:
• промени в реда на ползване на отпуските, свързани с отпадане на задължението за съставяне на графици за ползването им (чл. 172, чл. 173 и чл. 176 – изм.);


• възстановяване правото на работодателя да прекратява трудовия договор с лицата, придобили право на пенсия за осигурителен стаж и възраст с писмено предизвестие (чл. 328, ал. 1, т. 10 – изм.);
• регламентиране право на работниците и служителите, придобили право на пенсия за осигурителен стаж и възраст, да прекратяват трудовия си договор писмено, без предизвестие (чл. 327, ал. 1, т. 12 – нова);
• отпадане изискването работодателят да разработва и утвърждава правила за осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд в предприятието, тъй като това е уредено в Закона за здравословни и безопасни условия на труд (чл. 277 – отм.);
• отпадане изискването, регламентирано в чл. 136а, ал. 1 от КТ за удължаването на работното време работодателят да уведоми предварително инспекцията по труда;
• регламентиране на възможност при работно време с променливи граници работникът или служителят да отработва неотработеното дневно работно време в следващия или в други дни от същата работна седмица (чл. 139, ал. 3 – нова);
• въвеждане задължение на работодателя да води трудово досие на работника или служителя (чл. 128б от КТ – нова);
• зачитане за трудов стаж на времето на неплатен служебен или творчески отпуск (чл. 161, ал. 2 – нова);

Адрес на редакцията

Гр. София – 1373

Пощенска кутия № 95

Педагогическо издателство „Образование”

Венцислав Димитров Крумов

GSM 0888 71 22 01

e-mail: obrasovanie@dir.bg

e-mail: obrazovanie@dir.bg

Статии се приемат на
e-mail: obrasovanie@dir.bg
e-mail: obrazovanie@dir.bg