В бр. 62 на Държавен вестник от 14.08.2015 г. е публикувана Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 4 от 2003 г. за документите за системата на народната просвета. Според изменението на наредбата от училищата отпада воденето на материалната книга за взетите учебни часове. Премахването на материалните книги ще постигне намаляване на административните задължения на учителите по ежедневното водене на този документ. Темите на уроците ще се вписват в дневниците на група/ клас.


В дневниците на група/ клас след промяната в Наредбата на страниците за общи сведения на деца/ ученици няма да се вписва ЕГН, а само дата на раждане.
Премахва се реквизита „личен подпис" от документите, удостоверяващи завършено средно образование и придобита професионална квалификация. Според мотивите за промяна на Наредбата липсата на такъв подпис от притежателя на документа не може да повлияе на неговата удостоверителна сила, поради което изискването за полагане на подпис не е правно оправдано и представлява излишна административна тежест. Чрез промяната се цели да бъдат предотвратени бъдещи проблеми при получаване на дипломи за завършено образование, като няма да се налага училища да съхраняват с години дипломи, поради невъзможност на притежателите за явяване в училище за полагане на подпис върху документа.
В удостоверението за завършен първи клас, вече ще се вписва формата на обучение, като оценката „задоволителен" ще се изписва „среден".
Промяна има и в личния картон за валидиране на професионални знания, умения и компетентности, придобити чрез неформално обучение и самостоятелно учене, с номенклатурен номер 3-50В. Промените обхващат стр. 9 от картона.
Отпада изискването за разпечатване и съхраняване на хартиен носител на Списък-образец № 1 (Списък-образец № 2) в архива на училището/ детската градина. Целта е преминаване към електронно изготвяне, водене и подписване на сведенията за организиране на дейността в училищата, детските градини и обслужващите звена, с оглед оперативност и оптимизиране на задълженията на отговорните лица в процеса по информационно обслужване за нуждите на системата на народната просвета.

Адрес на редакцията

Гр. София – 1373

Пощенска кутия № 95

Педагогическо издателство „Образование”

Венцислав Димитров Крумов

GSM 0888 71 22 01

e-mail: obrasovanie@dir.bg

e-mail: obrazovanie@dir.bg

Статии се приемат на
e-mail: obrasovanie@dir.bg
e-mail: obrazovanie@dir.bg