Целите са свързани с обхващане и задържане на учениците от ромски произход в образователната система
Провеждане на информационни кампании и привличане на младежи от ромската общност със средно и висше образование като доброволци за работа с деца в риск от отпадане или отпаднали от училище, както и включването на родители на деца от ромски произход в процеса за преодоляване на негативни обществени прояви са част от мерките в одобрения от правителството Национален план за действие за периода 2015-2020 г. в изпълнение на Националната стратегия на Република България за интегриране на ромите (2012-2020).

Работните варианти на учебни програми са публикувани на сайта на МОН
Стъпките на 22 народни танца ще се учат в часовете по физическо възпитание и спорт от първи до дванадесети клас. Това става известно от новите проекти на учебни програми, които са публикувани на сайта на Министерство на образованието и науката.
Според проектите народните танци влизат в задължителната подготовка, а туризмът и плуването остават в избираемите дейности.
В първи клас ще се учи хорото „Боряно, Борянке" с музикален съпровод, а във втори децата ще трябва да изпълняват стъпките на „Кулско хоро" и „Омуртарско хоро". Освен това ще се учат ритмични движения на музикален фон в игрите „Статуя", „Пъргави колари", „Гатанка" и др.

Училищата могат да кандидатстват по двата модула на програмата
Програма „Достъпно и сигурно училище" е разделена на два модула – модул I „Достъпна архитектурна среда" и модул II „Сигурност", като по нея могат да кандидатстват държавните училища в системата на МОН. Видовете дейности, критериите за оценка и класиране на предложенията и образците на формулярите за кандидатстване по двата модула могат да бъдат намерени на интернет страницата на МОН.

В 80 процента от училищата и в 50 процента от детските градини учителите ще получат средства за 24 май, обяви председателят на СБУ Янка Такева.

Правителството одобри Програма за дейността в периода 2016-2018 г. на Центъра за образователна интеграция на децата и учениците от етническите малцинства, който е звено към Министерството на образованието и науката.

Адрес на редакцията

Гр. София – 1373

Пощенска кутия № 95

Педагогическо издателство „Образование”

Венцислав Димитров Крумов

GSM 0888 71 22 01

e-mail: obrasovanie@dir.bg

e-mail: obrazovanie@dir.bg

Статии се приемат на
e-mail: obrasovanie@dir.bg
e-mail: obrazovanie@dir.bg