Нови правила за учениците наесен. В момента Министерството на образованието мисли върху вариант междучасията да бъдат намалени от 10 на 5 минути. Промени може да има и за ваканциите. По правило малкото междучасие сега е 10 минути, а голямото – 20. Експертите имат спорове дали да запазят дължината им, съобщи Нова телевизия.

На 2 юни бяха обявени конкурси за длъжността „директор" на държавно и общинско училище в общо 152 училища. Документи за участие в конкурса са подали 479 души.

На прага на влизането на новия закон за предучилищно и училищно образование в сила, Център за приобщаващо образование заедно с 5 училища-партньори създадоха първия български модел на приобщаваща училищна среда

Липса на връзка между професионалното образование и пазара на труда
Сметната палата представи одитен доклад „Професионално образование за заетост" за периода от 01.01.2012 г. до 31.12.2014 година. Проверена, анализирана и оценена е ефективността на дейностите, свързани с осигуряването на условия за провеждане на качествено и ефективно училищно професионално образование, съобразно потребностите на пазара на труда. Темата на одита е особено актуална: три от петте водещи цели на „Европа 2020", пряко свързани с професионалното образование, са заетост за 75 % от населението на възраст 20-64 години, дял на преждевременно напусналите училище под 10 %, дял на младото поколение със завършено висше образование от най-малко 40 %. Професионалното образование е приоритет и в Национална програма за развитие: България 2020.

Регламентират се изискванията за разработване на държавните образователни стандарти за придобиване на квалификации по професии
Министерският съвет одобри проект на закон за изменение и допълнение на Закона за професионалното образование и обучение. Промените се налагат заради привеждане на Закона за професионалното образование и обучение в съответствие със Закона за предучилищното и училищното образование.

Адрес на редакцията

Гр. София – 1373

Пощенска кутия № 95

Педагогическо издателство „Образование”

Венцислав Димитров Крумов

GSM 0888 71 22 01

e-mail: obrasovanie@dir.bg

e-mail: obrazovanie@dir.bg

Статии се приемат на
e-mail: obrasovanie@dir.bg
e-mail: obrazovanie@dir.bg