Обучението по спортни дейности ще се осъществява от следващата учебна година
Министерство на образованието и науката подготвя заповед, с която се определят видовете спорт, продължителността и учебното съдържание, по които да се организира и провежда обучението по учебния час за спортни дейности през следващата учебна година. Проектът на заповед е във връзка с чл. 92, ал. 1 от ЗПУО, според който в учебния план за всеки клас, за всяка учебна седмица се включва и по един учебен час за организиране и провеждане на спортни дейности.

Лично образователно дело за всяко дете и всеки ученик
На сайта на Министерство на образованието и науката е публикуван проектът на държавния образователен стандарт за информацията и документите. Новият стандарт урежда видовете документи в системата на предучилищното и училищното образование, изискванията към формата и съдържанието им, условията и реда за водене на информационните регистри, условията и реда за приемане, отчитане и унищожаване на документи в фабрична номерация, както и документите, които се създават, обработват и съхраняват в електронен вид. С приемането му ще бъде отменена действащата към момента Наредба № 4 от 2003 г. за документите за системата на народната просвета.

Празниците в Правец и Долни Пасарел са част от националната кампания "Дни на приобщаването" 2016

В деня на Ботев, 2 юни, учителите и учениците в 202 ОУ „Христо Ботев", с. Долни Пасарел посрещнаха гости от 104 ОУ "Захари Стоянов, София и ОУ "Св. Св. Кирил и Методий", Ботевград по повод своя патронен празник. Събитието се проведе под надслов „Заедно, за да успеем" и включваше спортна надпревара, ателие за хвърчила и Джаз за деца с Венци Благоев - приобщаващи активности, които включват празника в националната кампания "Дни на приобщаването" 2016.

Актрисата Дария Симеонова и авторката на детски книги Петя Кокудева бяха сред оценяващите детското творчество

София, 1 юни 2016 г. - Над 250 рисунки и 100 есета се състезаваха за симпатиите на журито в конкурсите на тема "Аз и моето училище", организиран от Център за приобщаващо образование. В деня на детето бяха обявени победителите в 3 възрастови категории, както и деца, заслужили поощрителни награди.

Иновативните училища са училищата на бъдещето. Те ще извършват целенасочена промяна чрез въвеждане на иновативни практики, с която ще се решават организационни и съдържателни проблеми в образователния процес. За да бъде едно училище иновативно то трябва да докаже, че има възможност да повиши качеството на образованието като разработва и въвежда иновативни елементи в организацията и съдържанието на обучението, да организира по нов начин управлението, обучението и образователната среда; да използва нови методи на преподаване; да разработва по нов начин учебното съдържание, програмите и плановете. Целта е да се даде шанс училището да се разчупи, мисленето на системата, както на учениците, така и на учителите и на родителите да стане модерно и обърнато към бъдещето.

Адрес на редакцията

Гр. София – 1373

Пощенска кутия № 95

Педагогическо издателство „Образование”

Венцислав Димитров Крумов

GSM 0888 71 22 01

e-mail: obrasovanie@dir.bg

e-mail: obrazovanie@dir.bg

Статии се приемат на
e-mail: obrasovanie@dir.bg
e-mail: obrazovanie@dir.bg