Синдикат „Образование" към КТ „Подкрепа" направи актуален анализ на ситуацията в Образователните институции в Република България, като отчете следните проблеми с редица работещи в системата педагогически и непедагогически специалисти.
Синдикатът настоява за незабавни действия и мерки по отношение на трудовите правоотношения със следните категории заети лица:

Синдикат „Образование" към КТ „Подкрепа" формира становище относно възстановяване на редовния учебен процес при отмяна на извънредното положение в Република България. Позицията е изготвена въз основа на анкета с близо 20 000 участника и при проучване на мнението и становищата на стотиците регионални и общински структури на организацията.

Синдикат „Образование" направи национално проучване за работния ден на учители и директори и отношението на педагозите към учебния процес. Изследването има за цел да направи обществено известно подготовката и провеждането на дистанционното обучение в образователните институции и ползите от него.

Образование под карантина

Просветата в България е в среда непозната за образователната ни история. Почти всички образователни институции работят в дистанционен режим или обучение в електронна среда, а първите резултати вече са повече от отлични.

Учителският авторитет е в основата на всички образователни системи по света. Този факт се приема като безспорна аксиома, като канон божи, като абсолютен постулат, неподлежащ на дискусия. Има примери в света, където авторитетът на учителя се утвърждава със Закон за статута на учителя. В една не толкова далечна от нас страна като образователна система, Казахстан, бившият вече президент Назърбаев ясно заявява отговорността на държавата и институциите: „Той (законът) трябва да осигури всички стимули за учители и служители на училищни институции, да намали натоварването, да ги предпази от непредвидени проверки и необичайни функции." Разбира се, в тази страна авторитетът на учителя по никакъв начин не е спорен или подложен на съмнение, но въпреки това обществото е готово да гарантира липсата на турболенции със законов инструмент, което е показателно колко много е важна тази мярка за структурата на държавата.

Адрес на редакцията

Гр. София – 1373

Пощенска кутия № 95

Педагогическо издателство „Образование”

Венцислав Димитров Крумов

GSM 0888 71 22 01

e-mail: obrasovanie@dir.bg

e-mail: obrazovanie@dir.bg

Статии се приемат на
e-mail: obrasovanie@dir.bg
e-mail: obrazovanie@dir.bg