Синдикални организации към 8. СУ " Васил Левски"
град София
До г-жа Янка Такева
председател на СБУ - КНСБ
До д-р Юлиян Петров
председател на СО- КТ
"Подкрепа"
До г-н Аспарух Томов
председател на НУС
Становище за писмото на МОН от 5.11.2021 г. относно:
Организиране на дейностите по възстановяване на
образователен процес за ученици 1-4 клас при
заболяемост над 500 на 10000
Г-жо Такева, г-н Петров, г-н Томов,
Ние, членовете на синдикалните организации към 8. СУ "Васил
Левски", град София се организирахме и обсъдихме писмото на
МОН от 5.11.2021г. за връщане на присъственото обучение на
учениците от първи до четвърти клас. Изгледахме и видеото за
тестване на малките ученици. Според нас се очертават няколко
проблема около тази идея:


1. Провеждането на тестовете в т.нар. контролирана среда
кореспондира с недоверие към родителите, че те могат да
направят тестовете в домашна обстановка и по този начин
да гарантират сигурността на собственото си дете.
2. Събирането на децата на едно място преди да бъдат
тествани е неработещо решение и обезсмисля понататъшните предпазни мерки.
3. Тестването на учениците в училище два пъти седмично в
рамките на 30 минути в началото на учебния ден въобще не е
възможно да бъде изпълнено и то от един или двама учители.
Според нас за тестването на 20 - 25 деца са нужни не помалко от 4 - 5 възрастни, за да бъде изпълнено в този срок.
4. По смисъла на гореказаното тези възрастни трябва да имат
задължително зелен сертификат, за да изпълнят тази дейност
и да са съгласни да я извършат доброволно.
5. Дори да се извърши проучване за съгласните родители, които
да отделят по един или два часа седмично за да помогнат при
тестването на учениците, знаем че това няма бъде достатъчно
като ресурс.
6. Присъствието на външни лица в училище в подобна ситуация
подлага на риск опазването на конфиденциална информация
за учениците.
7. Допълнително, намирането на други лица от непедагогическия
персонал, за да помогнат, няма да е възможно, поради ниската
степен на ваксинация и малкия му брой.
8. Практически е невъзможно спазването на
противоепидемичните мерки по отношение на дистанцията от
1,5 м.
9. Неяснотите по въпроса, когато тестът на ученик е
положителен и последващите действия, включващи и
последваща карантина (след положителен ПСР) на
паралелката и на учители, ще се отразят и на други паралелки
в не толкова малка степен.
10. Проблем е и условието - 30 минути преди правенето на
теста детето да не е приемало храна или поемало течности -
това са малки ученици, част от които закусват преди да дойдат
на училище.
11. Голям процент от учителите в училището отказват да правят
тестовете по различни причини. Това са учители, както от
начален етап, така и от прогимназиален.
12. В училището има и две подготвителни групи. За тях
тестване не се предвижда. Какъв е смисълът, децата от едната
стая да се тестват, а тези от съседната - не!
13. Практически ще е невъзможно отчитането на резултатите
на всички деца до 15-та минута, каквото е изискването.
14. Голяма част от колегите смятат, че изборът на конкретните
тестове е неправилен, тъй като извършването им е сложно,
изисква много манипулации и висока концентрация от
контролиращия.
Нашите организации единодушно са на мнение, че реално
тестването на учениците в училище не е възможно на този етап при
така очертаните проблеми. За да се осъществи присъствено
обучение на учениците от първи до четвърти клас, тестването им
трябва да се прави в домашни условия.
Дата: 05.11.2021 г. С уважение:
град София Председател на
СБУ към 8. СУ "Васил Левски"
Михаил Георгиев
Председател на КТ
"Подкрепа" към 8.СУ "Васил
Левски" - Лидия Йорданова
Председател на НУС към 8.
СУ "Васил Левски" - Виолета
Савинов

Адрес на редакцията

Гр. София – 1373

Пощенска кутия № 95

Педагогическо издателство „Образование”

Венцислав Димитров Крумов

GSM 0888 71 22 01

e-mail: obrasovanie@dir.bg

e-mail: obrazovanie@dir.bg

Статии се приемат на
e-mail: obrasovanie@dir.bg
e-mail: obrazovanie@dir.bg