Синдикат „Образование" следи обстановката в образователната система и смята, че предложеното от нас удължаване на междусрочната ваканция е правилно стратегическо решение за учители, ученици и родители.


Но МОН и регионалните инспекторати трябва да следят ежечасно обстановката във всяка образователна институция и да улеснят процедурите в кризисна ситуация в училище.
А безспорно кризисна ситуация възниква не само при установяване на заразени и болни от Covid, но и тогава, когато отсъстват повече от 8% от педагогическия или непедагогическия състав в образователните институции. Синдикат „Образование" приветства диференцирания подход към всяко училище. Но в интерес на по-добрата организация трябва училищните ръководства и директорът да могат да вземат автономни решения за преминаване в ОРЕС, като само уведомяват за това РУО и МОН.
В момента МОН афишира болни и карантинирани ученици и учители, но не се фокусира върху отсъстващите учители, а отсъствието на висок процент учители прави невъзможна организацията на учебния процес.
Оформянето на оценките на учениците за първи срок може да става и в електронна среда, нещо, което се случи под натиска на родителите, но е единственият възможен вариант в сегашната ситуация.
Всички, работещи в системата, са в очакване на подписването на нов анекс, което ще се случи до края на другата седмица. Анексът ще продължи регламентираните права на учители и служители при работа в пандемична обстановка.

19.01.2022г.                                                д-р Юлиян Петров
гр. София                                                   председател на СО „Подкрепа"

Адрес на редакцията

Гр. София – 1373

Пощенска кутия № 95

Педагогическо издателство „Образование”

Венцислав Димитров Крумов

GSM 0888 71 22 01

e-mail: obrasovanie@dir.bg

e-mail: obrazovanie@dir.bg

Статии се приемат на
e-mail: obrasovanie@dir.bg
e-mail: obrazovanie@dir.bg