Проектът на новия КТД за средното образование предвижда срокът на предизвестие при прекратяване на трудовите правоотношения по чл. 328, ал. 1, т. 1 – 3 от КТ за работници и служители в системата на народната просвета, членове на синдикални и работодателски организации от два месеца да се промени на три месеца.


Работниците и служителите, членове на страните по КТД, ще получават допълнително трудово възнаграждение за придобит трудов стаж и професионален опит вече в размер не по-малко от 1,3 на сто от основното месечно трудово възнаграждение. В действащия в момента КТД размерът е една на сто.
Предвидено е увеличение на работните заплати с не по-малко от 5%, считано от 01.07.2014 г. Предвидени са следните минимални работни заплати:
• Младши учител, младши възпитател – 550 лв.
• Учител, възпитател и приравнените към длъжността учител – 550 лв.
• Старши учител и старши възпитател – 570 лв.
• Главен учител и главен възпитател – 600 лв.
В проекта на КТД е включено и обезщетение на основание чл. 222, ал. 1 от КТ – брутното трудово възнаграждение за срок от три месеца и на основание чл. 222, ал. 3 от КТ – 20 брутни работни заплати.
Предвидено е увеличение на минималните размери на допълнителните трудови възнаграждение, както следва:
• За професионална-квалификационна степен: за V ПКС – 20 лв.; за IV ПКС – 25 лв.; за III ПКС – 30 лв.; за II ПКС – 65 лв.; за I ПКС – 85 лв.
• За учители и възпитатели в специални училища (дефектология) и ресурсни центрове – 20 лв.
• За преподаване учебни предмети на чужд език, без учебния предмет „чужд език" – 25 лв.
• За образователна и научна степен „доктор" или за научна степен „доктор на науките", свързана с изпълняваната работа: 100 лв. за „доктор" и 120 лв. за „доктор на науките".
Учебен час над минималната норма задължителна преподавателска работа (лекторски час) на педагогическия персонал е предвидено да се заплаща:
• За учител с висше образование и образователно-квалификационна степен „магистър" или „бакалавър" – не по-малко от 7 лв.
• За учител с висше образование и образователно-квалификационна степен „професионален бакалавър по ..." – не по-малко от 6 лв.
• За учител със средно образование – не по-малко от 4,50 лв.
За водене на задължителната документация, за консултиране на родители, деца и ученици се заплаща допълнително трудово възнаграждение в размер на 30 лв. месечно на класните ръководители в училищата, а на учителите в ДГ, ОДЗ и ПДГ – 30 лв.
Новият колективен трудов договор за системата на народната просвета предстои да се подпише. Проекта на документа можете да намерите на www.srsnpb.com

Адрес на редакцията

Гр. София – 1373

Пощенска кутия № 95

Педагогическо издателство „Образование”

Венцислав Димитров Крумов

GSM 0888 71 22 01

e-mail: obrasovanie@dir.bg

e-mail: obrazovanie@dir.bg

Статии се приемат на
e-mail: obrasovanie@dir.bg
e-mail: obrazovanie@dir.bg