Просветното министерство одобри национална програма „На училище без отсъствия" за учебната 2014/2015 г. Програмата е свързана с необходимостта от засилване на механизмите на отчетност, наблюдение и контрол по отношение на регистриране на отсъствията на учениците.


Общите цели на програмата са намаляване броя на свободните часове, намаляване на отсъствията на учениците чрез коректното им отразяване в училищната документация, чрез предприемането на реални, навременни и ефективни мерки от училището за мотивиране на учениците редовно да посещават учебните часове, да участват в процеса на обучение и да овладяват знанията си с активно участие на родителите, на ученическата общност, на общинските структури и на гражданското общество.
Чрез Мярка „Без свободен час" се предоставят допълнителни средства за изплащане на реално взети учебни часове от учители/ възпитатели, които заместват отсъстващи от работа учители или възпитатели във връзка с ползване на отпуск. В обхвата на мярката се включва и предоставянето на допълнителни средства за реално проведени занятия с децата, подлежащи на задължителна предучилищна подготовка, ако се извършва в подготвителна група, организирана в държавно или общинско училище-бенефициент.
Допълнителните средства се предоставят за изплащане на реално проведени учебни часове от учители/възпитатели, които заместват отсъстващи от работа учители или възпитатели във връзка с ползването на отпуск, съгласно глава осма, раздел I от Кодекса на труда.
Регионалният инспекторат по образованието изготвя, поддържа и актуализира банка с кадри за заместващи учители/възпитатели на отсъстващите от учебни занятия учители/ възпитатели в училищата от административната област. Освен директорите на училищата, учителите сами могат да подадат заявки за участие.
По Мярката е предвидено финансиране на 1000 училища, броят на заместващите учители е 30 000 при проведени 250 000 учебни часове от заместващи учители. Общият бюджет на програмата е 2 715 хил.лв., като на Мярката „Без свободен час" е до 2 000 хил.лв.

Пълният текст на програмата можете да намерите на www.mon.bg

Адрес на редакцията

Гр. София – 1373

Пощенска кутия № 95

Педагогическо издателство „Образование”

Венцислав Димитров Крумов

GSM 0888 71 22 01

e-mail: obrasovanie@dir.bg

e-mail: obrazovanie@dir.bg

Статии се приемат на
e-mail: obrasovanie@dir.bg
e-mail: obrazovanie@dir.bg