Списание "Предучилищно & училищно образование"

obrazovanieДвумесечно научно-методическо списание.
Списанието е собственост и издание на „ОбразованиеВК” - ЕООД
ISSN 2535-0692

РЕДАКЦИОННА КОЛЕГИЯ

  • Главен редактор – Венцислав Крумов
  • Зам. гл. редактор – проф. дпн. Нели Иванова
  • Членове: проф. д-р Ангел Петров, проф. д-р Георги Иванов, проф. д-р Кирил Банков, проф. д-р Лучия Малинова, проф. д-р Росица Пенкова, проф. дпн Сийка Чавдарова, доц. д-р Албена Крумова, доц. д-р Огняна Георгиева-Тенева 

РЕДАКЦИОНЕН ЕКИП

  • Ръководител: проф. дпн Нели Иванова
  • Членове: проф. дпн Божидар Ангелов, проф. дпн Пламен Радев, проф. д-р Елена Русинова, проф. дпн Яна Мерджанова, д-р Калоян Дамянов, д-р Румяна Нешкова, д-р Юлиан Петров

МЕЖДУНАРОДЕН НАУЧЕН БОРД

  • Проф. д-р Мирослав Бабияж
  • проф. д-р Илона Зубрицкиене
  • проф. дпн Лариса Митина

СЕПТЕМВРИ - ОКТОМВРИ

С ъ д ъ р ж а н и е

ОРГАНИЗАЦИОННО-УПРАВЛЕНСКА ТЕОРИЯ И ПРАКТИКА
Цецка Хаджигеоргиева – Социалните роли на директора на училището при инспектиране на качеството на българското образование

ВЪЗПИТАНИЕ
Румяна Нешкова – Проектните дейности в контекста на интеркултурното възпитание

ОБУЧЕНИЕ
Весела Белчева – Защо ранното чуждоезиково обучение трябва да е приказно?

ДУАЛНО ОБУЧЕНИЕ
София Дамянова – Дуално обучение: партньорство между фирма БАДЕР и ПГО „Недка Иван Лазарова" в гр. Русе

НАЧАЛНО УЧИЛИЩЕ
Весела Вангелова – Обективното педагогическо взаимодействие като фактор за формиране на обективно самооценяване у учениците в начален етап на основната образователна степен /

ПРЕДУЧИЛИЩНО ОБРАЗОВАНИЕ
Светла Попова – Играта – най-естествената среда за учене
Цилия Цокова – Число и цифра 5
Атанаска Каракехайова – Развиване на комуникативните умения на 6-7 годишните деца

ПРОЕКТНАТА РАБОТА В ДЕТСКАТА ГРАДИНА
Иванка Тенева – Иновативни форми на общуване и взаимодействие с родители

СПЕЦИАЛНА ПЕДАГОГИКА
Амора Екерт – Психомоторен подход при работа с травмата

ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГИЧЕСКА КОНСУЛТАЦИЯ
Веселина Цокова – Сътрудничество между детската градина и семейството при подготовка на детето за училище

МОНТЕСОРИ ПЕДАГОГИКА
Биляна Николова – Изкуството на Монтесори средата

МОДЕРНИЯТ УЧИТЕЛ Е В ЧАС
Христена Христова – За професионалната компетентност на съвременния учител

ГОДИШНИНИ
Йордан Колев – Дейностен подход на Ангел Узунов в ТВУ

ВИЕ ПИТАТЕ, НИЕ ОТГОВАРЯМЕ
Въпроси и отговори /

Адрес на редакцията

Гр. София – 1373

Пощенска кутия № 95

Педагогическо издателство „Образование”

Венцислав Димитров Крумов

GSM 0888 71 22 01

e-mail: obrasovanie@dir.bg

e-mail: obrazovanie@dir.bg

Статии се приемат на
e-mail: obrasovanie@dir.bg
e-mail: obrazovanie@dir.bg