Списание "Предучилищно & училищно образование"

obrazovanieДвумесечно научно-методическо списание.
Списанието е собственост и издание на „ОбразованиеВК” - ЕООД
ISSN 2535-0692

РЕДАКЦИОННА КОЛЕГИЯ

  • Главен редактор – Венцислав Крумов
  • Зам. гл. редактор – проф. дпн. Нели Иванова
  • Членове: проф. д-р Ангел Петров, проф. д-р Георги Иванов, проф. д-р Кирил Банков, проф. д-р Лучия Малинова, проф. д-р Росица Пенкова, проф. дпн Сийка Чавдарова, доц. д-р Албена Крумова, доц. д-р Огняна Георгиева-Тенева 

РЕДАКЦИОНЕН ЕКИП

  • Ръководител: проф. дпн Нели Иванова
  • Членове: проф. дпн Божидар Ангелов, проф. дпн Пламен Радев, проф. д-р Елена Русинова, проф. дпн Яна Мерджанова, д-р Калоян Дамянов, д-р Румяна Нешкова, д-р Юлиан Петров

МЕЖДУНАРОДЕН НАУЧЕН БОРД

  • Проф. д-р Мирослав Бабияж
  • проф. д-р Илона Зубрицкиене
  • проф. дпн Лариса Митина

НОЕМВРИ - ДЕКЕМВРИ

С ъ д ъ р ж а н и е

ОРГАНИЗАЦИОННО-УПРАВЛЕНСКА ТЕОРИЯ И ПРАКТИКА
Лора Радославова – Организационно-структурен модел на процеса на професионално и кариерно развитие

ОБУЧЕНИЕ
Анета Хаджиева-Митова – Методът на проектите чрез дейности в музея в обучението по история и цивилизации в шести клас

ДУАЛНО ОБУЧЕНИЕ
София Дамянова – Професия електротехник и търговец

НАЧАЛНО УЧИЛИЩЕ
Пенка Вълчева – Разказът по откъс от текст в началното училище и подготовката му в предучилищна възраст
Ралица Свиленска – Проектно базираното обучение при изучаването на „Празници и обичаи" по Човекът и обществото в трети клас

ПРЕДУЧИЛИЩНО ОБРАЗОВАНИЕ
Валентина Ранова – Ролята на природния календар за изграждане на представи за сезоните
Александра Козарева – Да подарим усмивки
Димка Антонова – Горски другарчета

ФИЗИЧЕСКО ВЪЗПИТАНИЕ И СПОРТ ЗА УЧЕНИЦИ
Николинка Цочева – Обучение чрез спорт – теория и практика /

СПЕЦИАЛНА ПЕДАГОГИКА
Елисавета Пумпалова – Да удържиш и да бъдеш удържан

МОДЕРНИЯТ УЧИТЕЛ Е В ЧАС
Даниела Илиева – Насърчаване на изследователски умения в гимназиална възраст

ИЗСЛЕДВАНЕ
Даниела Виячка – Диагностичен срез и корелационна зависимост между математическите умения и мисленето при 6-годишните деца

ИЗ ЧУЖДЕСТРАННИЯ ПЕЧАТ
Катрин Маринова – Затруднения в ученето

РЕЗУЛТАТИ ОТ ИЗСЛЕДВАНИЯ НА СТУДЕНТИ
Мария Иванова – Равнище на владеене на съвременния български език от студенти педагози

ГОДИШНИНИ
Йордан Колев – 160 години от рождението на Иван Д. Шишманов (22.06.1862 – 22. 06.1928). Иван Д. Шишманов за култивирането на полезен гражданин

ВИЕ ПИТАТЕ, НИЕ ОТГОВАРЯМЕ
Въпроси и отговори

Адрес на редакцията

Гр. София – 1373

Пощенска кутия № 95

Педагогическо издателство „Образование”

Венцислав Димитров Крумов

GSM 0888 71 22 01

e-mail: obrasovanie@dir.bg

e-mail: obrazovanie@dir.bg

Статии се приемат на
e-mail: obrasovanie@dir.bg
e-mail: obrazovanie@dir.bg