Списание "Предучилищно & училищно образование"

obrazovanieДвумесечно научно-методическо списание.
Списанието е собственост и издание на „ОбразованиеВК” - ЕООД
ISSN 2535-0692

РЕДАКЦИОННА КОЛЕГИЯ

  • Главен редактор – Венцислав Крумов
  • Зам. гл. редактор – проф. дпн. Нели Иванова
  • Членове: проф. д-р Ангел Петров, проф. д-р Георги Иванов, проф. д-р Кирил Банков, проф. д-р Лучия Малинова, проф. д-р Росица Пенкова, проф. дпн Сийка Чавдарова, доц. д-р Албена Крумова, доц. д-р Огняна Георгиева-Тенева 

РЕДАКЦИОНЕН ЕКИП

  • Ръководител: проф. дпн Нели Иванова
  • Членове: проф. дпн Божидар Ангелов, проф. дпн Пламен Радев, проф. д-р Елена Русинова, проф. дпн Яна Мерджанова, д-р Калоян Дамянов, д-р Румяна Нешкова, д-р Юлиан Петров

МЕЖДУНАРОДЕН НАУЧЕН БОРД

  • Проф. д-р Мирослав Бабияж
  • проф. д-р Илона Зубрицкиене
  • проф. дпн Лариса Митина

ЯНУАРИ - ФЕВРУАРИ

С ъ д ъ р ж а н и е

ОРГАНИЗАЦИОННО-УПРАВЛЕНСКА ТЕОРИЯ И ПРАКТИКА
Мария Иванова – Вътрешно-институционалната квалификация, мотивационната и креативна среда в детската градина – условие за ефективно развитие на педагогическите специалисти и непедагогическия персонал

ДУАЛНО ОБУЧЕНИЕ
София Дамянова – Професия заварчик /

ПРЕДУЧИЛИЩНО ОБРАЗОВАНИЕ
Ася Любенова – Природата около нас
Пенка Христова – Мечо на разходка
Ирена Михайлова – Разпознаване и назоваване на числата 1 и 2 и техните цифри
Жечка Стоянова – Рожден ден

ПРОЧИТИ НА ЛИТЕРАТУРАТА ЗА ДЕЦА
Петър Стефанов – Генотипът Калитко – идеологическа структура и естетически преображения

СПЕЦИАЛНА ПЕДАГОГИКА
Магдалина Койчева – Връзката между родителската рефлексивна функция, привързаността и развитието на психопатология при децата

ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГИЧЕСКА КОНСУЛТАЦИЯ
Елена Събева – Успешното родителство през погледа на Томас Гордън
Антония Кръстева, Йорданка Петрова – Стимулиране активността на учениците в образователните дейности
Даниела Георгиева – Психологически възможности и познавателни характеристики на учениците в начален курс

ИЗСЛЕДВАНЕ
Ралица Свиленска – Диагностика на постиженията на учениците от 3. Клас по Човекът и обществото /

ЧУЖДЕСТРАНЕН ПЕДАГОГИЧЕСКИ ОПИТ
Марлена Данева – Кратък обзор на гражданското образование в Германия и Канада

РЕЗУЛТАТИ ОТ ИЗСЛЕДВАНИЯ НА СТУДЕНТИ
Василена Михайлова – Познават ли студентите педагози съвременния български език и лингвистичната информация

ИНТЕРВЮ
Антони Рос-Марба – С талант човек се ражда, но трябва да се развива посредством учене

ИНФОРМАЦИЯ
Проф. дпн Христо Кючуков навърши 60 години

ВИЕ ПИТАТЕ, НИЕ ОТГОВАРЯМЕ
Въпроси и отговори

Адрес на редакцията

Гр. София – 1373

Пощенска кутия № 95

Педагогическо издателство „Образование”

Венцислав Димитров Крумов

GSM 0888 71 22 01

e-mail: obrasovanie@dir.bg

e-mail: obrazovanie@dir.bg

Статии се приемат на
e-mail: obrasovanie@dir.bg
e-mail: obrazovanie@dir.bg