Да бъде въведено национално външно оценяване и след 10-и клас. Това е заложено в Държавния образователен стандарт за оценяване на резултатите от обучението.
В момента национално външно оценяване има след 4-ти и 7-и клас.

КАЛЕНДАР НА ДИРЕКТОРА НА НЕСПЕЦИАЛИЗИРАНО УЧИЛИЩЕ СЛЕД ВЛИЗАНЕ В СИЛА НА ЗАКОНА ЗА ПРЕДУЧИЛИЩНОТО И УЧИЛИЩНОТО ОБРАЗОВАНИЕ
Промени по силата на Закона за предучилищното и училищното образование
от 01.08.2016 г
I. Заварените към 01.08.2016 г. държавни, общински и частни институции в системата на предучилищното и училищното образование продължават дейността си, без да са необходими решения на педагогическите съвети, на общинските съвети, заповеди на кметовете на общините и на министъра на образованието и науката, както следва:

Директорите на училища ще имат много повече правомощия от следващата учебна година. Това обяви заместник-министърът на образованието Диян Стаматов. Сред правомощията на директорите вече ще е да определят дължината на междучасията, броя на паралелките, броя на учениците в класовете, ще могат да дават и извънредна 3-дневна ваканция. Промените се регламентират от Държавния образователен стандарт за дейностите в училищното образование. Държавните зрелостни изпити след 12-ти клас и националното външно оценяване догодина ще се проведат в края на май. На 26 май ще се проведат държавния зрелостен изпит и националното външно оценяване по Български език и литература, а матурата и изпитът след 7-ми клас по математика ще са на 29 май.

До дни ще заработи и сайт за реформата в образованието
До дни ще заработи сайт за реформата в образованието, където да се задават въпроси и да се получава информация. Телефон за въпроси за прилагането на новия закон за предучилищно и училищно образование – 0878 15 65 43, вече е на разположение на учителите и директорите.

Министерството на образованието и науката подготви Календар в помощ на директорите на училища, в който описва в какви срокове какво трябва да се промени в дейността им след влизане в сила на новия Закон за предучилищното и училищното образование на 1 август.

Адрес на редакцията

Гр. София – 1373

Пощенска кутия № 95

Педагогическо издателство „Образование”

Венцислав Димитров Крумов

GSM 0888 71 22 01

e-mail: obrasovanie@dir.bg

e-mail: obrazovanie@dir.bg

Статии се приемат на
e-mail: obrasovanie@dir.bg
e-mail: obrazovanie@dir.bg