Липсват достатъчно кадри в професията, затова специалистите пълнят дупки
Масово учители преподават едновременно по няколко различни предмета в училище. Причините са липсата на кадри и желаещи да упражняват учителската професия.По данни на Министерството на образованието в страната има остра нужда от преподаватели по физкултура, английски език, математика и природни науки.

Предлагат до 3 клас постиженията на децата да са с думи или картинки
Нов вид оценяване на учениците предлагат от Образователното министерство - вместо оценки с цифри, най-малките в училище да получават качествени оценки, които да отговарят на шестобалната система. Идеята е децата в първи клас да имат в края на годината само една оценка и тя няма да бъде с цифра.Освен първокласниците, качествени оценки ще получават и децата във 2-ри и 3-ти клас.

Стандартът ще се прилага за учениците, които през 2020-2021 г. ще са в XI клас
Държавният образователен стандарт за профилираната подготовка е готов и качен на сайта на Министерството на образованието и науката за обществено обсъждане. Стандартът определя очакваните резултати от обучението за придобиване на профилираната подготовка в XI и XII клас.
Държавният образователен стандарт ще се прилага за учениците, които през учебната 2020-2021 г. ще са в ХI клас.
Профилът представлява съвкупност от три или четири профилиращи учебни предмета. Всеки от тях се състои от задължителни модули (за тях се утвърждават учебни програми на национално ниво) и избираеми модули (за тях се утвърждават учебни програми на училищно ниво).
Задължителните модули се изучават в ХI клас с 144 учебни часа годишно и в ХII клас – с 124 учебни часа годишно, а избираемите модули се изучават в ХI клас – с не повече от 144 учебни часа и не по-малко от 36 учебни часа годишно, и в ХII клас – с не повече 124 учебни часа и не по-малко от 31 учебни часа годишно.

В десети клас ще бъде въведено национално външно оценяване (НВО), като целта е да се оцени нивото на учениците при завършването на първия гимназиален етап. То ще влезе в сила за учениците, които през учебната 2019/2020 ще бъдат десети клас, т.е. за тези, които сега през септември ще бъдат седми клас. Това предвижда проектът на Държавния образователен стандарт за оценяване резултатите от обучението на учениците, представен официално днес.
Вариантите, които са представени за обществено обсъждане са два.

Коментарът важи и при писмено, и при устно изпитване
Учителите вече ще аргументират оценките, които поставят, както при писмено изпитване, така и при устно, с кратък коментар. Това е записано в проекта на Държавния образователен стандарт за оценяване на резултатите от обучението на учениците, обявен днес официално от заместник-министъра на образованието и науката Диян Стаматов, съобщиха от пресцентъра на МОН.За допълнително премахване на субективния фактор при поставянето на оценки за първи път се разписват със стандарт критериите за получаването на дадена оценка по шестобалната система. Така например, за да получи „отличен", ученикът трябва да е постигнал напълно очакваните резултати от учебната програма, да няма пропуски в знанията, да е усвоил нови понятия и да ги използва успешно, да притежава необходимите компетентности и да може да ги прилага самостоятелно при решаване на задачи. Слаба оценка се поставя, ако ученикът не постига резултати, заложени като прагова стойност за успешност. Оценките остават текущи, срочни и годишни.

Адрес на редакцията

Гр. София – 1373

Пощенска кутия № 95

Педагогическо издателство „Образование”

Венцислав Димитров Крумов

GSM 0888 71 22 01

e-mail: obrasovanie@dir.bg

e-mail: obrazovanie@dir.bg

Статии се приемат на
e-mail: obrasovanie@dir.bg
e-mail: obrazovanie@dir.bg