Ст. учител Анета Борисова – СОУ „Св. Св. Кирил и Методий" – с. Самуил, област Разград

За да успява, детето трябва да бъде разпалвано.
Детето трябва да бъде обичано – с любов, която вдъхновява, извисява, подкрепя, дарява доверие и така открива вратите на жадуваните хоризонти на познанието.
Детето се стреми към самостоятелност в изявите си.
Играта е най- добрият посредник в обучението при малките уче¬ници.

С въвеждане на програмата за целодневно обучение се очаква:

Своеобразие на методическия подход в мултикултурна среда в подготвителна група – в образователно направление български език

Проф. дпн Нели Иванова – СУ „Св. Кл. Охридски"

В програмата за подготвителна група за образователно направле¬ние Български език една от целите на образователното направление е: 2. Усвояване от детето с различен семеен език на представи, умения и компетентности за успешно ползване на българския език (на емпи¬рично и рефлексивно равнище).

Адрес на редакцията

Гр. София – 1373

Пощенска кутия № 95

Педагогическо издателство „Образование”

Венцислав Димитров Крумов

GSM 0888 71 22 01

e-mail: obrasovanie@dir.bg

e-mail: obrazovanie@dir.bg

Статии се приемат на
e-mail: obrasovanie@dir.bg
e-mail: obrazovanie@dir.bg