Ст. учител Анета Борисова – СОУ „Св. Св. Кирил и Методий" – с. Самуил, област Разград

За да успява, детето трябва да бъде разпалвано.
Детето трябва да бъде обичано – с любов, която вдъхновява, извисява, подкрепя, дарява доверие и така открива вратите на жадуваните хоризонти на познанието.
Детето се стреми към самостоятелност в изявите си.
Играта е най- добрият посредник в обучението при малките уче¬ници.

С въвеждане на програмата за целодневно обучение се очаква:


1. Повишено качество на образователно-възпитателния процес в училище чрез:създаване на възможности за успешно преминаване в следващ клас, и в следващ етапа или степен на образование; инвестиции в учениците от най-ранна възраст – ефективно сред¬ство за създаване на основа за по-нататъшно учене; позитивно въздействие върху личността на ученика чрез включване във всекидневна мултикултурна и конкурентна среда при упражнява¬не както на учебни, така и на спортни, развиващи, възпитаващи дейности и занимания по интереси; социализация на учениците за развитие на умения за работа в екип, концентрация и устойчивост на вниманието, памет, изграждане на положителна нагласа към образованието; преодоляване на риска от дискриминация, проява на стереотипи по отношение на непътуващи и социално слаби ученици.
2. Преодоляване на диспропорциите в степента на образованост на учениците от закритите и преобразуваните училища чрез пови¬шаване мотивацията на учениците, учителите, и на заинтересо¬ваните страни от прилагане на модела „целодневна организация на учебния процес".
3. Ограничени предпоставки за отпадане на ученици от училище, поради затруднения в усвояването на учебното съдържание и задържането им в училище и създадена мотивация за учене и труд, активно участие в образователно-възпитателния процес чрез ангажиране на свободното време на учениците, осигурените благоприятни условия за отдих и учебни занимания и стимулиране на творческото развитие на учениците.
Тук възникват въпросите:
Съществува ли необходимата база за целодневно обучение?
Получава ли ученикът адекватна помощ?
Успява ли във времето за самоподготовка да приключи с уроците и домашните си.
Има ли възможност да се занимава с вълнуващи го дейности.

Тепърва предстои в процеса на работа да се покажат силните и слаби страни на целодневното обучение, то да мотивира учителите за създаване на интересна, естетична и приятна среда за учене.
Проведено е изследване с цел да се провокира по задълбочено проуч¬ване и отговор на горепосочените въпроси, както и други, които възникват.
Обект на изследването e целодневното обучение в І – ІV клас с уче¬ници от три различни училища – селско, общинско и градско. Предмет на изследването са реалните желания на учениците за личен избор на среда и форма на организация за самостоятелна подготовка. Цел на изследването е нагласата за учене на учениците І-ІV клас в целодневна форма.
В трите училища организацията на целодневното обучение е една и съща. Първи и втори класове със самостоятелно обособени ПИГ, трети и четвърти класове слети групи. Факторите за това са различни:
– В двете училища преходът към цялостно обхващане е плавен /от стартирането на програмата, задължително са обособени групи І и ІІ кла¬сове и през следващата година предстои да се обхванат и ІІІ и ІV класове/.
– За градското училище проблемът е в недостига на стаи.
Едно от съществените значения за успешно учене е материалната база. Обезпечаването с такава е 50% успех. Другите 50% са желанието за учене, възможностите на всяко дете и не на последно място призванието и квалификацията на всеки учител.
В трите училища материалната база е различна:
1. Групите в селското училище са с пълен капацитет. Всяка от тях разполага със собствена стая, отделна от класната стая. Стаята е ремон¬тирана и оборудвана по всички изисквания на програмата. Обезпечени са всички блокове с нужните материали. Обучават се от квалифицирани преподаватели. В училището има стол, в който безплатно се хранят уче¬ниците и това е важна предпоставка за посещението на ПИГ.
2. В общинското училище първа и втора група обхващат всички уче¬ници по списък в класа. Трета група е сформирана от желаещи да посеща¬ват ПИГ от ІІІ и ІV класове. Поради недостиг на стаите ІІ ПИГ – ІІ клас е в класната стая. Тя единствена не е оборудвана според изискванията, защото помещението не е достатъчно голямо и не може да побере и кътовете по интереси и чиновете за задължителните сутрешни занятия. Другите две групи са самостоятелни, според изискванията. От тази учебна година в училището функционира стол. Той е важна предпоставка за посещението на учениците в ПИГ, тъй като голям процент от тях са социално слаби. И тук преподавателите са квалифицирани.
3. От трите училища градското е най-необлагодетелствано откъм материална база, а това е важен елемент от цялостното организиране на блок А, В и С.
Направено е проучване в три основни категории, които не претен¬дират за изчерпателност на проучването:
І. СТЕПЕН НА ВЪЗМОЖНОСТ ЗА САМОПОДГОТОВКА
Разгледани са следните фактори:
Има ли детето дневен режим и до каква степен го спазва?
Успява ли само да се подготви за следващия ден?
Получава ли помощ от родителите си вкъщи?

1) Учениците от селското училище са с най-голям процент (43.33%) отговорили, че нямат дневен режим. Това е изключително голям процент от деца, които нямат организация за подготовка на уроци, домашни, време за игра и отдих. От професионална гледна точка, може да се обясни факта, че това е допустимо при първокласници, които още са в процес на изграждане на навици и режим. Задо-волителен е резултатът от отговорите на учениците от другите две училища. Те посочват, че не само имат дневен режим, но и винаги го спазват.
2) Показателен е фактът, че възпитаниците на трите училища, се справят с подготовката на уроците за следващия ден.
3) Интересно наблюдение, сочи, че 83.33% от децата получават помощ от родители вкъщи. Това е доказателство за изключително голяма¬та подкрепа, която семейството оказва на учениците. Родителите полагат неимоверни усилия, в желанието си да направят всичко възможно, децата им да получат благоприятна среда и преход от безгрижно детство към училищни задължения и отговорности, с цел, възпитаване на любов към науките и жънене на успехи.
ІІ. МИКРОКЛИМАТ В ЗАНИМАЛНЯТА
Втората категория, която е от особен интерес, а също така и тре¬вожен фактор за родителите, а особено и за децата е „Микроклимат в занималнята". Причината, поради която се изследва значението на шума и праха в помещението, както и наличието на планувано разнообразяване на занималнята и раздвижването на подрастващите ученици, е от изклю¬чителна важност, както за психическото така и за физическото благораз¬положение на децата.
Всеки шум с достатъчна интензивност и продължителност води до понижаване на чувствителността на слуха.
Доказано е отрицателното въздействие на шума върху нервната система, артериалното налягане, функционирането на вътрешните органи.
Ето защо в последните години се наблюдават нервни разстройства и при най-малките, които водят до нетърпимост към ближния и зачестяваща агресия.
Важно е да се установи степента на тези фактори за да се търсят пътища за коригиране и подобряване на микроклимата.
1) Най-голям процент от учениците, повлияни негативно от шума и праха в училище, са учениците от общинското училище, след¬вани от децата в градското училище. Мнозинството от децата в селското, не се чувстват застрашени от тези фактори.
2) Средно около 50% от децата от трите училища отчитат за вредно продължителният престой на подрастващите на чин и стол. По¬вече от тях дори смятат, че е вредно за здравето им.
В по-ранна училищна възраст се забелязват гръбначни изменения, което е резултат от неправилната и продължителна стойка в едно поло¬жение. Което подсказва, че училищната мебел трябва да съответства на анатома-физиологичните особености на детето.
По отношение на шума и праха, най-малките се оплакват най-малко, а най- големите – най-много. Третата група ученици (3-4 клас) твърдят, че им се отразяват най-зле.
1) Отново първокласниците са най-голям процент задоволени от условията в занималнята и нямат против да стоят на маса и стол, продължително време (16.66%). При все резултатите, мнозин¬ството от тях, както и останалите ученици от всички възрастови групи, твърдят, че е изморително да се седи по столове и чинове цял ден. Почти 50% от второкласниците, са на мнение, че това е вредно за здравето.
2) Мнението на първокласниците, се разделя по равно и резултатът е – 1/3 от тях мислят, че обстановката в занималнята е спокойна, 1/3 мислят, че само понякога е спокойна, а останалата 1/3 ученици са категорични, че обстановката не е подходяща за тях. Най-голям процент от децата, които смятат, че е спокойно в занималнята (43.33%) са ученици във втори клас. Децата от 3-4 клас, които смятат, че обстановката не е спокойна, са само с няколко гласа повече.
Наблюдавайки резултатите за 1-ви клас, децата от общинското училище имат най-изразено мнение, че шумът и праха, оказват негативно влияние върху физическото им развитие. Същото се наблюдава и при другите възрастови групи в същото училище. Това повдига въпроса дали помещението, което се използва за занималня, е подходящо и в съгласност с нормите и рамките за такова. Нужна ли е промяна в обстановката или смяна на помещението.
1) Нито едно дете от първокласниците не е отбелязало, че му е удоб¬но да стои на чин по 8 часа. Средно около 35-40% от учениците твърдят, че е уморително.
2) 100% от второкласниците и 75% от първокласниците в градското училище нямат оплаквания относно занималнята. Те се чувстват спокойни и добре.
ІІІ. НЕОБХОДИМОСТ ОТ ЦЕЛОДНЕВНО ОБУЧЕНИЕ
Ходът на анализа е както следва:сравнение на отбрани отговори по училища, по класове и сборно по училища и класове.
1) Почти 50% от децата в градското училище са категорични, че не се оказва еднакво внимание на всички ученици, докато 58.33% от децата в селското училище не отчитат никаква разлика в отноше¬нието на възпитателите към отделния ученик. 44% от децата от общинското училище са на мнение,че не получават равностойна помощ от възпитателите, а 26.66% от същото училище им опо¬нират, посочвайки задоволство от оказаната помощ.
2) С мнозинство от 78.33%, децата от селското училище водят в категорията винаги оказана помощ и подкрепа от възпитателя. Учениците от града са с раздвоено мнение и гласовете им се разпределят произволно, но не се наблюдават драстични разлики в отговорите.
3) Значителен брой от децата от града, 63.33% от тях, са отбелязали, че родителите им са ги записали на занималня, както и 28.33% от тях са записани, за да не са сами вкъщи. Тези данни сочат наличие на предпоставка за работещи родители и позитиви на занимал¬нята за родителите. Повече от 50% от учениците от общинското и селското училища посочват, че причината да са в група за целодневно обучение е това,че целият клас е записан. При тези ученици, факторът родител е посочен като втора причина.
1) Оказва се, че най-голям процент от учениците, доволни от оказа¬ното им внимание в занималнята, са второкласниците – 38.33%, следвани от първокласниците – 30%.Пропорционално, с проти¬воположно мнение, държат мнозинство третокласниците с 50%, следвани от първокласниците с 40% и второкласниците.
2) Отново второкласниците са доминиращи в отговорите, че винаги получават нужната помощ (56.66%, следвани от първокласниците, 48.33%, опонирайки на 50% от третокласниците, които се чувст¬ват ощетени от недостатъчно оказано им внимание.
3) Около 80% от третокласниците са посочили, че родителите им са ги записали на занималня. При второкласниците 2/3 от учениците са посочили, че причината за тях е по-скоро това, че целият клас се е записал, както идентично се наблюдава и при първокласниците. За 45% от тях главен фактор е класът.
1) Сравнявайки отговорите по училища и класове, придобиваме визуална представа за отговорите на учениците, които потвърж¬дават анализа. Децата от четирите класа от градското училище са по-скоро на мнение, че не се оказва еднакво внимание на всички ученици. Това становище е обратно на мнението на мнозинството от селското училище.
2) Данните показват, че повечето ученици от селското училище, от трите възрастови групи, заявяват, че винаги им се оказва необ¬ходимата помощ от учители и възпитатели в занималнята.
3) В градското училището главни фактори за ученика да е записан в занималня, са родителите и добра алтернатива пред престоя сам вкъщи. Тези техни възгледи споделят само учениците от 3-4 класове в другите две училища. За първокласниците и второкласниците фактор номер 1 е записването на целия клас.
Оказва се, че мнозинството от учениците, чиито родители са основ¬на причина те да са записани на занималня, е от градското училище. Те представляват 59% от общият брой ученици. Факторът приятел е от зна¬чение единствено и само при децата от градското училище. Те единствени са отбелязали това като причина за посещаване на група за целодневно обучение. Груповият фактор е повлиял само на учениците от другите две училища. Децата от града не се записват на занималня, защото целият клас е записан. Единствените деца, маркирали като причина за записване в група за целодневно обучение стоенето сами вкъщи, са децата от град¬ското училище.
Родителите и тяхната заетост се разглежда като основна предпос¬тавка за записване на занималня. Това се наблюдава най-отявлено при посочените отговори на учениците от градското училище. Родителите на възпитаниците на селското и общинско училище имат повече възможност и желание да се занимават с децата си и да ги подготвят за следващия ден. Предпоставка за записване в група за целодневно обучение при учениците в тези две училища е груповото записване на целия клас.
Отчетените резултати показват разнообразни причини относно по¬сещение на занималня. В хода на анализа беше установено, че целоднев¬ното обучение е добра алтернатива пред стоенето на децата сами вкъщи, особено за учениците в градското училище, чиито родители са на работа.
Важно е да се споменат и негативите, които съпровождат целод¬невното обучение, които не остават незабелязани за учениците. Това са продължителният престой в училище на прах и шум и 8-часово стоене на чин и стол. Възпитаниците от третата възрастова група се чувстват най-засегнати от неблагоприятния микроклимат в занималнята, а някои от тях дори споделят, че се притесняват за здравето си.
От резултатите извеждаме, че занималнята в 1-ви клас е важна и полезна както за ученици, така и за родители. Най-важният позитив за учениците е изграждане на навици и дневен режим. Целодневното обу¬чение е прекрасна възможност за подготовка на учениците и от другите две възрастови групи. Изследването показва, че при тях невъзможността на родителите да отделят повече време с децата си налага посещението на занималня. С други думи, учениците се нуждаят от надзор и помощ в подготвянето на уроците и написването на домашните за следващия ден.
Поради лимитираното време и естеството на изследването, не беше проведено качествено изследване под формата на интервю с родителите, но бяха наблюдавани родителски блогове, с цел идентифициране на на¬строения в поведението на родителите спрямо целодневното обучение. Тъй като блоговете не са обект на нашия анализ, а допълнителен извор на информация относно подбудите за записване на целодневно обучение, резултатите са относителни и само и единствено предизвикват интерес за бъдещо изследване. При евентуално такова биха се изяснили причините за посочените доводи, психологическият фактор и социалният статус на семействата на учениците. Предполага се, че родителите и близките на децата от градското училище са на работа и няма кой да наглежда уче¬ниците, затова е отчетен и толкова висок процент на родители от града, записали децата си на целодневно обучение.
От 2012 г., държавата финансира осигуряването на следобедни за¬нимални за всички ученици от първи до четвърти клас.
За родителите, които не могат да излизат от работа или да разчитат на помощ от баби и дядовци, възможността децата да остават и следобед в училище, за да напишат домашните и да се подготвят за следващия учебен ден, е безспорно удобство.
Организацията около занималнята, обаче, повдига множество въ¬проси и неясноти.
Целодневната форма на обучение обхваща учениците от 1-ви до 4-ти клас в държавните и общинските училища. Минималният брой деца за сформиране на група за занималня е 16, максималният – 25. Родителите удостоверяват, че децата им ще посещават заниманията с декларация, коя¬то попълват в началото на учебната година. Те се ангажират да осигурят присъствието на детето през цялото време на следобедните занимания. Заниманията в полуинтернатната група са 30 часа седмично, плюс мини¬мум 21 часа занимания в ЗП, ЗИП и СИП. Това прави 51-часова седмична заетост на малкото дете в сравнение с 40 часовата работна заетост на родителите му.
При тази ситуация важат общите правила, записани в правилника за прилагане на Закона за народната просвета – че ученикът може да отсъст¬ва от училище по уважителни причини, за което се представя документ. Това според правилника означава, че отсъствията се извиняват при пред¬ставяне на медицинска бележка или документ от спортния клуб, в който членува. Отделно са позволени до 3 дни отсъствия в една учебна година, с уведомление от родителя и до 7 дни в една учебна година с разрешение на директора на училището.
Основен въпрос, вълнуващ родителите, е дали желанието да запишат детето си в занималня не е стремеж за собствено удобство. Съществуват притеснения, че детето ще се чувства добре, ако е от 8 до 17:30 на учили¬ще, поради напрежение по цял ден, 5 дни в седмицата. Родителите на учениците, които посещават занималнята, са на раз¬лично мнение относно позитивите на целодневното обучение. Има доволни и недоволни. Не винаги децата са с написани домашни след занималня, чувстват се уморени, а и не отпада задължението за проверка от родител. При тези разкрития става ясно, че единствената положителна страна на занималнята е надзорът на учениците от възпитателите.
Отзивите за занималните са много противоречиви и не дават ед¬нозначен отговор на въпроса, кое е по-добро за развитието на детето. Занималнята спомага ли за насърчаване на самостоятелно справяне със задълженията, за формиране на чувство за лична отговорност, изграждане на дневен режим и навик за приключване с ученето и домашните преди да се започне с игрите или единственото, на което може да се разчитaт, са написаните домашни и подготвени уроци.
Всяко дете е уникално и индивидуално. Ако вече е свикнало да се справя самичко и ако това му харесва, ще предпочете да си остане вкъщи. Целоднeвното обучение е добра алтернатива и успокоение за родителите, а не за децата.
Съществуват известни твърдения, че престоя на децата по цял ден на маси и чинове, с едни и същи дрехи от сутрин до вечер, на шум и прах под постоянен надзор, убива индивидуалността и креативността на децата като възпитава еднаквост! Друго притеснение у родители и учители е, че прекалено рано децата придобиват навиците и копират ежедневието на възрастните.
Занималнята е подходяща за деца, които не могат сами да се справят със задълженията си или няма кой да ги гледа, а родителите им не желаят да ги оставят сами у дома. Целодневното обучение не възпитава орга¬низираност и самостоятелност, но насърчава подготовката и подпомага написването на домашните, особено децата, които се затрудняват със справянето с уроците си сами. Тук основна роля има възпитателят.
Всички тези въпросителни продължават да стоят пред по- голяма част от родителите, а какво е мнението на учениците? Ще чуем ли техния глас?!
Препоръчително е:
1. Да се планират по-големи и по-разнообразни междучасия с оглед намаляване на умората при провеждане на сутрешните редовни занятия. Заниманията, които се провеждат след обяд, да се редуват с почивки през 30-35 минути;
2. Часовете за самоподготовка да се намалят от 2 астрономични часа на 1 ч. – 1.30 ч. за сметка на заниманията по интереси и спорт;
3. Седмичният хорариум да се състои от 23 – 24 часа при спазване на регламентираните изисквания за съставяне на седмичните учебни разписания;
4. В началото на месец ноември да се планира кратка ваканция за най-малките ученици. Това ще допринесе за поддържане на добро ниво на работоспособност през цялата учебна година и за по-успешна адаптация към учебната среда;
5. По време на учебните часове да се планира раздвижване на децата чрез леки физически упражнения.
6. От особена важност е правилния подбор на ученическите раници. Препоръчителното тегло на пълната ученическа раница е 10-15 % от теглото на ученика. Физическите упражнения и подходящата раница ще подпомогнат за нормално физическо развитие и пре¬венция на неправилното телодържане и гръбначните деформации.

Списание „Организация и управление на училището и детската градина", бр. 6/2014 г.

Адрес на редакцията

Гр. София – 1373

Пощенска кутия № 95

Педагогическо издателство „Образование”

Венцислав Димитров Крумов

GSM 0888 71 22 01

e-mail: obrasovanie@dir.bg

e-mail: obrazovanie@dir.bg

Статии се приемат на
e-mail: obrasovanie@dir.bg
e-mail: obrazovanie@dir.bg