Гл. учител Диана Господинова - ДГ №7 "Калинка", гр. Лом

Разказвач: Мечо в гъстата дъбрава
рано ляга- късно става.
Неизмит и незакусил,
сънен, рошав и намусен
цял ден тича из гората,
потен ляга на тревата
и със лапки неизмити
мед той проси от пчелите.
После, вместо със лъжица,
сърба, ближе със ръчица.
Вижте, нашият Мецан
е във сълзички облян.

Гл. ас. д-р Албена Крумова
Резюме: В статията се обсъжда проблемът за конфликтите в училище. Анализират се подходите, които се използват за справяне с проблемното поведение на учениците. Представени са вижданията на различни автори, работещи по тази тематика, както и техните практически съвети.

Проблемът за конфликтите винаги е бил актуален, тъй като те присъстват и винаги са присъствали във всички социални сфери и на всички равнища в обществото. Това с особена сила важи за училищната институция, тъй като именно в образователната среда този феномен разкрива най-пълно своята същност и се проявява във всички свои разновидности. Основание за това твърдение ни дава самата етимология на думата „конфликт". Макар тя да произхожда от латинското „conflictus"и да звучи по един и същи начин на български, английски (conflict), френски (conflit), немски (konflikt) и пр., тя отразява и обединява в едно цяло различни аспекти от човешката дейност – конфликтът е противодействие, борба, съперничество, спор, враждебност, стълкновение и т.н. (Вж. Гришина, 2000). Това на практика означава, че конфликтната ситуация, която се разгръща между въвлечените в конфликта страни може на практика да се проявява по най-различен начин – като словесен спор, противодействие, конкуренция, разногласия, противоположност на интересите, съперничество, вербална агресия, физически сблъсък и пр.

Адрес на редакцията

Гр. София – 1373

Пощенска кутия № 95

Педагогическо издателство „Образование”

Венцислав Димитров Крумов

GSM 0888 71 22 01

e-mail: obrasovanie@dir.bg

e-mail: obrazovanie@dir.bg

Статии се приемат на
e-mail: obrasovanie@dir.bg
e-mail: obrazovanie@dir.bg