Своеобразие на методическия подход в мултикултурна среда в подготвителна група – в образователно направление български език

Проф. дпн Нели Иванова – СУ „Св. Кл. Охридски"

В програмата за подготвителна група за образователно направле¬ние Български език една от целите на образователното направление е: 2. Усвояване от детето с различен семеен език на представи, умения и компетентности за успешно ползване на българския език (на емпи¬рично и рефлексивно равнище).


Обучението по български език в мултикултурна среда се реализира в съответствие с равнището на езиковото развитие на децата билингви с различен етнически произход, с различно равнище на владеене на съвре¬менния български книжовен език.
Резултатите от проведеното изследване (анкетно проучване със 180 учители от София, Пловдив, Хасково, Севлиево и с. Градец, обл.Сливен, които работят в мултикултурна среда), показват, че в процеса на овладяване на знания от деца с ромски и турски етнически произход един от основните проблеми е недостатъчното владеене на книжовния български език.
Например, 44 от 107 (41,12%) анкетирани учители, отговорили на въпроса – кои, според тях, са основните затруднения в учебната работа с деца от ромски и турски етнически произход?, посочват, че затруд¬ненията в обучението на деца с ромски етнически произход в най-висока степен са резултат от недостатъчното владеене на българския книжовен език.
Най-висок е броят на отговорилите по този начин учители от с. Градец, област Сливен, следвани от колегите си от Пловдив, Севлиево и София-град. От 77 изследвани учители, отговорили на този въпрос от анкетата, 17 (22,08%) категорично са заявили, че недостатъчното владеене на официалния български език в най-голяма степен е основна причина за затрудненията в учебната работа и с деца от турски етнически произход. (Изследването е реализирано по проект на тема „Основни педагогически проблеми в училища и детски градини с увеличаващ се брой деца от етни¬чески малцинства в България", финансиран от средства, отпуснати целево от бюджета на СУ „Св. Кл. Охридски" за научни изследвания.)
Ниското равнище на владеене на официалния български език от деца билингви е една от причините за проблемите и затрудненията в процеса на педагогическо взаимодействие и за децата, и за учителите.
Необходимо е да се изяснят въпросите:
Доколко учителите са подготвени за работа в мултикултурна среда?
С какъв методически инструментариум разполагат?
Как чрез използваните в процеса на образователния процес ме¬тодически похвати, форми и средства съдействат за овладяване на съвременния български език, за езиковото и литературното развитие на децата?
Кое е характерното за методическия подход на учителя, който работи в мултикултурна среда, в която предобладаващата част от децата са билингви?
Комуникативноречевата насоченост на обучението по на¬правление български език,
Субект-субектният характер на педагогическо взаимо¬действие между учителя и децата в процеса на педагогическо взаимодействие,
Овладяването на езиковите знания в практически план, на емпирично равнище – в контекста на задачите и произтичащите от тях дейности и упражнения, които се изпълняват от децата,
Игровият подход са отличителни черти на съвременното обуче¬ние по български език в подготвителна група. С особена важност те се отнасят към процеса на педагогическо взаимодействие в подготвителна група в мултикултурна среда – с деца с различен етнически произход, по направление български език .
Комуникативноречевата насоченост на обучението по образо¬вателно направление български език в подготвителна група предполага формиране на комуникативна компетентност у децата.
За децата билингви, с майчин език, който не е български, комуника¬тивноречевата насоченост на обучението по български език има изклю¬чително голямо значение за формиране на комуникативна компетентност.
Комуникативноречевата насоченост на обучението по българ¬ски език предполага усъвършенстване уменията на децата в условията на билингвизъм да използват съзнателно, целенасочено, адекватно на конкретната комуникативна ситуация усвоените в практически план линг¬вистични знания в съответствие с комуникативната цел.
Чрез езиковото обучение се усъвършенстват уменията на децата:
да се ориентират в комуникативната ситуация;
да правят адекватен избор на изразни средства за реализиране на комуникативната цел;
да участват в диалог по конкретна езикова тема;
да създават устни и писмени текстове, и пр.

Децата в подготвителна група в мултикултурна среда имат възмож¬ност:
да се включват в монологични и диалогични форми на уст¬ната реч в зависимост от комуникативната цел;

да изразяват собствено мнение, като уважават мнението на останалите участници в общуването и ги изслушват;
да конструират и съчиняват собствени текстове в устна форма по предложена визуална опора например.
да преразказват чужд авторски художествен текст или чута история, филм, пиеса;
да възпроизвеждат съдържанието на научнопопулярен текст и да го коментират;

Формирането на комуникативноречеви умения, на комуникативна компетентност е доминанта и в целите на езиковото обучение в началния етап на образование. За децата билингви формирането на комуникатив¬норечеви умения, на комуникативна компетентност е предпоставка за успешната им социализация
Субект-субектният характер на педагогическо взаимодействие между учителя и децата в процеса на педагогическото взаимодействие по направление български език в подготвителна група като негова характерна черта има много голямо значение в условията на билингвизъм.
Познаването на индивидуалните особености на езиковото раз¬витие, на потребностите, интересите и възможностите на децата билингви създава предпоставки за реализиране на личностноориентиран образователен процес в направление български език, съобразен с обра-зователните и възпитателните цели, насочени към цялостното развитие на детето в подготвителна група – в частност езиковото и литературното им развитие.
В процеса на педагогическо общуване в направление български език в подготвителна група езиковата информация не се интерпретира абстрактно и самоцелно от учителя и децата.
Езиковите знания се овладяват в практически план, на емпи¬рично равнище – в контекста на задачите и произтичащите от тях дейности и упражнения, които се изпълняват.
Овладяването на абстрактната езикова информация от деца билингви в подготвителна група на емпирично равнище, без теоретизиране и без използването на абстрактни логично предпоставени тезиси и дефиниции, улеснява процеса на възприемането и осмислянето ѝ.
Функционално-стилистичният подход в процеса на педагоги¬ческо взаимодействие по направление български език в мултикултурна среда в подготвителна група предполага функционирането на езиковите единици в потока на речта (устна и/или писмена) да се осъзнава от децата на емпирично равнище, а не самоцелно и абстрактно.
Осмислянето на езиковата информация от децата билингви за опре¬делени езикови категории се осъществява в контекста на използваните от учителя художествени текстове, в конструираните и създадените от децата думи, изречения и текстове на основата на конкретна визуална опора в резултат на изпълнението на конкретна практическа задача и участието в определена комуникативна ситуация.
Езиковите знания, предвидени за овладяване в подготвителна група, се усвояват в практически план с оглед на функционирането на езиковите категории в речта – устна и писмена. Функционално-стилистичният подход в педагогическото общуване в направление българ¬ски език в мултикултурна среда в подготвителна група е пряко свързан с комуникативноречевата му насоченост.
Игровият подход отговаря на потребностите на децата в подгот¬вителна група от игра, съответства както на спецификата на психофизи¬ологическото им развитие, на етапа на възрастовата им еволюция, така и на равнището на езиковото и литературното им развитие.
Игровият подход намира конкретен израз чрез приложението на различни видове игри, методически похвати и форми, и чрез поставянето на конкретни познавателни задачи в процеса на възприемане и осмисляне на лингвистична информация от децата билингви в подготвителна група.
Учителят интерпретира езиковата информация в практически план, като използва игровия подход при поставянето и реализацията на конкретните познавателни задачи, и мотивира децата за изпълнението им. Непринуденото усвояване на абстрактната езикова информация в процеса на игра улеснява възприемането и осмислянето на езиковите понятия от деца билингви.
Съобразяването на методическата концепция на учителя с особе¬ностите във възрастовата еволюция на децата в подготвителна група, игровият подход в направление български език в мултикултурна среда
е предпоставка за адекватното възприемане и осмисляне на абстрактната езикова информация.
С помощта на задачи за:
Назоваване на обекти, субекти и явления, действия и състояния;
Конструиране по образец и използване на типови фрази за диа¬логично общуване в конкретна комуникативна ситуация,
Отговор на въпроси по кратък текст,
Използване на фрази от речевия етикет,
Съставяне на кратък текст, за да се разкаже случка или да се предаде лично впечатление от предмет или явление,
Свързване по смисъл на познати думи ,
Свързване по смисъл на две-три изречения,
Конструиране на кратко просто и просто разширено изречение (по образец),
Конструиране по образец на сложно съчинено изречение (със съюзите и, но, а),
Конструиране по образец на сегашно и минало време в потока на речта,
Конструиране по образец на единствено и множествено число на съществителни нарицателни имена и прилагателни имена в потока на речта,
Разграничаване в потока на речта и възпроизвеждане на думи,
Свързване по смисъл на думи в изречение,
Артикулиране на звуковете в думата,
Определяне на звуковете и техния брой в думата, състояща се от 3-4 фонеми,
Пренамиране на думи, започващи с определена фонема,
Отделяне на сричката в думата и произнасянето ѝ,
са само част от задачите, които изпълняват в подготвителна група децата билингви, непосещавали детска градина.

Игровият подход, работата в малки групи, в екип – както и методическите похвати и форми, специфични за интерпретацията на лингвистичната информация, задачите за конструиране на изречения и Doм, дете, детска градина 514 11
създаване на текст, и пр., са само част от методите, похватите и формите, с които учителят си служи, за да улесни възприемането и осмисляне¬то на новата лингвистична информация на емпирично равнище в подготвителна група от деца билингви, непосещавали детска градина.
Методическият подход на учителя в процеса на педагогическо взаимодействие в мултикултурна среда, методите, похватите и фор¬мите, които той използва, са съобразени със:
спецификата на лингвистичната информация;
с очакваните резултати по отношение на знанията, умени¬ята и отношенията, на компетентностите, регламентирани от учебната програма за подготвителна група направление български език;
с възрастовите психофизиологически особености на развитие на децата билингви в тази възраст.

Методическият подход на учителя предполага система от методи, методически похвати и форми, прилагани в процеса на възприемането на лингвистична информация и формирането на комуникативноре¬чеви умения, регламентирани от учебната програма.
Обосноваването на необходимостта от адекватен на своеобразието на лингвистичната информация методически подход предполага вари¬антност в конкретното приложение на методическите похвати и форми. Вариантността в методическия подход се обуславя и от равнището, и индивидуалните особености на психофизиологическото развитие на де¬цата, от техните интереси и потребности, от равнището на владеене на съвременния български език от децата билингви.
До инвариантното по отношение на целите и задачите на педагоги¬ческо взаимодействие в подготвителна група с деца билингви се достига чрез вариантност в методическия подход (по отношение на начина на приложение и фреквентността на общите за методически похвати и форми, съобразени с характера на лингвистичната информация от информационното ядро, регламентирано от учебните програми, общо за всички деца – независимо от етническия им произход) в съответствие с равнището на владеене на съвременния български език, с равнището на езиковото развитие на децата билингви. 12
Учителят решава в коя ситуация да използва даден методически похват, как и кога да приложи игровия подход, интерактивните методи и техники, работа по групи и работа в екип в съответствие с:
интересите и потребностите на децата билингви,
равнището на езиковото им развитие,
целите, които се стреми да постигне,
своеобразието на лингвистичната информация, която се овладява от децата.

В това се изразява педагогическото и методическото творчество на учителя при приложението на общите методи, похвати и форми, ха¬рактерни за различните условия на работа, и вариантността в подхода му в процеса на педагогическо взаимодействие в мултикултурна среда.

Литература:
Програма за подготвителна група – Образователно направление: Български език.
Гюрова, В. и кол. Интерактивността в учебния процес (или за рибаря, рибките и риболова), С., Агенция Европрес, 2006.
Гюрова, В. и В. Божилова, Магията на екипната работа, С., Аген¬ция Европрес, 2006.
Иванова, Н. Съвременното обучение по български език и литера¬тура в началния етап на образование. Български език. Част първа. С., Образование, 2007.
Иванова, Н. Съвременното обучение по български език и лите¬ратура в началния етап на образование. Литература. Част втора. С., Образование, 2008.
Иванова, Н. и кол., Учебна програма по български език и лите¬ратура за четвърти клас, в: "АЗ-БУКИ", бр. 22, 2003.
Чавдарова-Костова, С. Майчин език и идентичност – мястото им в мултиетническото българско училище. – Образование, 2008, кн. 1, с.11-25.

Сп. "Дом, дете, детска градина", бр. 5/2014 г.

Адрес на редакцията

Гр. София – 1373

Пощенска кутия № 95

Педагогическо издателство „Образование”

Венцислав Димитров Крумов

GSM 0888 71 22 01

e-mail: obrasovanie@dir.bg

e-mail: obrazovanie@dir.bg

Статии се приемат на
e-mail: obrasovanie@dir.bg
e-mail: obrazovanie@dir.bg