Списание "Предучилищно & училищно образование"

obrazovanieДвумесечно научно-методическо списание.
Списанието е собственост и издание на „ОбразованиеВК” - ЕООД
ISSN 2535-0692

РЕДАКЦИОННА КОЛЕГИЯ

  • Главен редактор – Венцислав Крумов
  • Зам. гл. редактор – проф. дпн. Нели Иванова
  • Членове: проф. д-р Ангел Петров, проф. д-р Георги Иванов, проф. д-р Кирил Банков, проф. д-р Лучия Малинова, проф. д-р Росица Пенкова, проф. дпн Сийка Чавдарова, доц. д-р Албена Крумова, доц. д-р Огняна Георгиева-Тенева 

РЕДАКЦИОНЕН ЕКИП

  • Ръководител: проф. дпн Нели Иванова
  • Членове: проф. дпн Божидар Ангелов, проф. дпн Пламен Радев, проф. д-р Елена Русинова, проф. дпн Яна Мерджанова, д-р Калоян Дамянов, д-р Румяна Нешкова, д-р Юлиан Петров

МЕЖДУНАРОДЕН НАУЧЕН БОРД

  • Проф. д-р Мирослав Бабияж
  • проф. д-р Илона Зубрицкиене
  • проф. дпн Лариса Митина

СЕПТЕМВРИ - ОКТОМВРИ

С ъ д ъ р ж а н и е

ОБЯВА
Курс с дистанционна форма на обучение за придобиване на пета и четвърта професионално-квалификационни степени/

ПОЗИЦИЯ
Весела Гюрова – Проследяване на постиженията в образователните институции или психометрия на ранното детско развитие /

ИНТЕРВЮ
Ивайло Йовчев – Защитата и грижата за децата – основен фокус в превантивната ни работа /

ОРГАНИЗАЦИОННО-УПРАВЛЕНСКА ТЕОРИЯ И ПРАКТИКА
Марияна Бизова-Георгиева – Целеви подход за оценка на професионалната компетентност на училищния директор /

ЛИДЕРСТВО И ОБРАЗОВАНИЕ
Калоян Георгиев – Лидерската програма „Менторс БГ" и приложимостта й в средното образование /

СПЕЦИАЛНА ПЕДАГОГИКА
Радостина Спасова, Ромина Радлова, Йордан Йорданов – Екипът директор, логопед и психолог – гаранция за успех при работа с деца с обучителни затруднения /

ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГИЧЕСКА КОНСУЛТАЦИЯ
Александър Кръстев – Заучаване на мотивация за учене /
Таня Жекова – Личностна готовност на децата от предучилищна възраст за училище /

ВЪЗПИТАНИЕ
Живко Желев – Концептуален модел и операционализация на понятието „Диагностика на възпитаността на учениците" /
Юлиян Петров – Възпитанието – ценност или тегоба?

ПРЕДУЧИЛИЩНО ОБРАЗОВАНИЕ
Пенка Борисова – Игра с изобразителни материали /

СПОДЕЛЕН ОПИТ
Светлана Златева – Съхраняване на културното многообразие и приобщаване на ромските деца чрез включването им в празници и развлечения на детска градина „Пролет", гр. Ямбол /

ИСТОРИЯ НА БЪЛГАРСКОТО ОБРАЗОВАНИЕ
Пенка Цонева – Образователната дейност на женските дружества в България (1925-1944) /

СЦЕНАРИИ
Снежана Христова – Сценарий за посрещане на първокласниците /

РЕЗУЛТАТИ ОТ ИЗСЛЕДВАНИЯ НА СТУДЕНТИ
Александра Иванова, Стилиян Бонев – Ниво на формираност на комуникативноречевите компетентности на учениците в началния етап на основната степен на образование – според учители и родители /

ИНФОРМАЦИЯ
Научна визита на докторанти от факултета по педагогика при СУ „Св. Кл. Охридски" в университета „Ян Кохановски" – Келце, Полша /

ВИЕ ПИТАТЕ, НИЕ ОТГОВАРЯМЕ
Въпроси и отговори

Адрес на редакцията

Гр. София – 1373

Пощенска кутия № 95

Педагогическо издателство „Образование”

Венцислав Димитров Крумов

GSM 0888 71 22 01

e-mail: obrasovanie@dir.bg

e-mail: obrazovanie@dir.bg

Статии се приемат на
e-mail: obrasovanie@dir.bg
e-mail: obrazovanie@dir.bg