Списание "Предучилищно & училищно образование"

obrazovanieДвумесечно научно-методическо списание.
Списанието е собственост и издание на „ОбразованиеВК” - ЕООД
ISSN 2535-0692

РЕДАКЦИОННА КОЛЕГИЯ

  • Главен редактор – Венцислав Крумов
  • Зам. гл. редактор – проф. дпн. Нели Иванова
  • Членове: проф. д-р Ангел Петров, проф. д-р Георги Иванов, проф. д-р Кирил Банков, проф. д-р Лучия Малинова, проф. д-р Росица Пенкова, проф. дпн Сийка Чавдарова, доц. д-р Албена Крумова, доц. д-р Огняна Георгиева-Тенева 

РЕДАКЦИОНЕН ЕКИП

  • Ръководител: проф. дпн Нели Иванова
  • Членове: проф. дпн Божидар Ангелов, проф. дпн Пламен Радев, проф. д-р Елена Русинова, проф. дпн Яна Мерджанова, д-р Калоян Дамянов, д-р Румяна Нешкова, д-р Юлиан Петров

МЕЖДУНАРОДЕН НАУЧЕН БОРД

  • Проф. д-р Мирослав Бабияж
  • проф. д-р Илона Зубрицкиене
  • проф. дпн Лариса Митина

ЯНУАРИ - ФЕВРУАРИ

С ъ д ъ р ж а н и е

ОБЯВА
Курс с дистанционна форма на обучение за придобиване на пета, четвърта и втора професионално-квалификационни степени /
ГОДИШНИНИ
Юлиян Петров – Учителската стачка – 2007 година /

ОРГАНИЗАЦИОННО-УПРАВЛЕНСКА ТЕОРИЯ И ПРАКТИКА
Драгомира Македонска – Организаторските способности на директора – предпоставка за реализиране на ефективно управление на детската градина. Социалнопсихологическа характеристика на директора – критерии за организационни способности /
Йорданка Георгиева – Вътрешни правила за работната заплата в ДГ „Малина", гр. Пловдив /

ЛИДЕРСТВО И ОБРАЗОВАНИЕ
Стоил Съйков – Американският университет в България и експрезидентът Плевнелиев с визия за лидерство, образование и иновации /
Стивън Съливан – Лидерът на бъдещето – адаптивен и с огромно човешко съчувствие към всички /
Росен Плевнелиев – Лидерство, образование, иновации /

ИСТОРИЯ НА БЪЛГАРСКОТО ОБРАЗОВАНИЕ
Катерина Василева – Пътища за кариерно развитие на българските училища в периода 1878 – 1944 г. съгласно нормативните актове в системата на образованието /

ОБУЧЕНИЕ
Албена Крумова – Когнитивен стил и стилове на учене при учениците /

ПРИОБЩАВАЩО ОБРАЗОВАНИЕ
Мариана Добрева – Подкрепа за предучилищното възпитание и подготовка надеца в неравностойно положение /

ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГИЧЕСКА КОНСУЛТАЦИЯ
Таня Велчева, Вероника Параскевова – За агресията при малките деца /

ПЕДАГОГИЧЕСКИ СЪВЕТНИК
Петя Радева – Организационни параметри на ежедневието в детската градина за осъществяване на приемственост със семейната среда /

ИНФОРМАЦИЯ
Нели Иванова – Кръгла маса на тема: „Равнище на формираност на езиковите компетентности у учениците в началния етап на основната степен на образование" /

ВИЕ ПИТАТЕ, НИЕ ОТГОВАРЯМЕ
Въпроси и отговори /

Адрес на редакцията

Гр. София – 1373

Пощенска кутия № 95

Педагогическо издателство „Образование”

Венцислав Димитров Крумов

GSM 0888 71 22 01

e-mail: obrasovanie@dir.bg

e-mail: obrazovanie@dir.bg

Статии се приемат на
e-mail: obrasovanie@dir.bg
e-mail: obrazovanie@dir.bg