Списание "Предучилищно & училищно образование"

obrazovanieДвумесечно научно-методическо списание.
Списанието е собственост и издание на „ОбразованиеВК” - ЕООД
ISSN 2535-0692

РЕДАКЦИОННА КОЛЕГИЯ

  • Главен редактор – Венцислав Крумов
  • Зам. гл. редактор – проф. дпн. Нели Иванова
  • Членове: проф. д-р Ангел Петров, проф. д-р Георги Иванов, проф. д-р Кирил Банков, проф. д-р Лучия Малинова, проф. д-р Росица Пенкова, проф. дпн Сийка Чавдарова, доц. д-р Албена Крумова, доц. д-р Огняна Георгиева-Тенева 

РЕДАКЦИОНЕН ЕКИП

  • Ръководител: проф. дпн Нели Иванова
  • Членове: проф. дпн Божидар Ангелов, проф. дпн Пламен Радев, проф. д-р Елена Русинова, проф. дпн Яна Мерджанова, д-р Калоян Дамянов, д-р Румяна Нешкова, д-р Юлиан Петров

МЕЖДУНАРОДЕН НАУЧЕН БОРД

  • Проф. д-р Мирослав Бабияж
  • проф. д-р Илона Зубрицкиене
  • проф. дпн Лариса Митина

ЮЛИ - АВГУСТ

С ъ д ъ р ж а н и е

ОРГАНИЗАЦИОННО-УПРАВЛЕНСКА ТЕОРИЯ И ПРАКТИКА
Йорданка Георгиева – Правилник за дейността в ДГ „Малина", гр. Пловдив /

ТРУДОВО ПРАВО
Нови правила в Кодекса на труда за ползване на отпуск при осиновяване на дете до 5-годишна възраст, в сила от 1 юли 2018 г./

ОБУЧЕНИЕ
Боян Вълчев – Правописът, кодификаторите, грамотността, неграмотността, училището, функционалната неграмотност /
Иван Иванов – Използване на интерактивни методи в образованието /

НАЧАЛНО УЧИЛИЩЕ
Люба Димитрова – Формиране на езикови компетентности у учениците в началния етап на основната степен на образование чрез литература за деца /

ПРЕДУЧИЛИЩНО ОБРАЗОВАНИЕ
Александър Кръстев – Заучаване на мотивация за учене в детската градина /

СПЕЦИАЛНА ПЕДАГОГИКА
Калоян Дамянов – Ролята на квалификацията на педагогическите специалисти в приобщаващото образование /

ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГИЧЕСКА КОНСУЛТАЦИЯ
Христина Сълин – Механизъм за работа с родители в проектно-базиран режим на педагогическо взаимодействие в условията на детската градина /

ИСТОРИЯ НА БЪЛГАРСКОТО ОБРАЗОВАНИЕ
Пенка Цонева – Образователната дейност на женските дружества в България (1878-1925)

ЮБИЛЕЙ
Даниел Полихронов – 75 години с дух и творчество към бъдещето /

ВИЕ ПИТАТЕ, НИЕ ОТГОВАРЯМЕ
Въпроси и отговори

Адрес на редакцията

Гр. София – 1373

Пощенска кутия № 95

Педагогическо издателство „Образование”

Венцислав Димитров Крумов

GSM 0888 71 22 01

e-mail: obrasovanie@dir.bg

e-mail: obrazovanie@dir.bg

Статии се приемат на
e-mail: obrasovanie@dir.bg
e-mail: obrazovanie@dir.bg