Списание "Предучилищно & училищно образование"

obrazovanieДвумесечно научно-методическо списание.
Списанието е собственост и издание на „ОбразованиеВК” - ЕООД
ISSN 2535-0692

РЕДАКЦИОННА КОЛЕГИЯ

  • Главен редактор – Венцислав Крумов
  • Зам. гл. редактор – проф. дпн. Нели Иванова
  • Членове: проф. д-р Ангел Петров, проф. д-р Георги Иванов, проф. д-р Кирил Банков, проф. д-р Лучия Малинова, проф. д-р Росица Пенкова, проф. дпн Сийка Чавдарова, доц. д-р Албена Крумова, доц. д-р Огняна Георгиева-Тенева 

РЕДАКЦИОНЕН ЕКИП

  • Ръководител: проф. дпн Нели Иванова
  • Членове: проф. дпн Божидар Ангелов, проф. дпн Пламен Радев, проф. д-р Елена Русинова, проф. дпн Яна Мерджанова, д-р Калоян Дамянов, д-р Румяна Нешкова, д-р Юлиан Петров

МЕЖДУНАРОДЕН НАУЧЕН БОРД

  • Проф. д-р Мирослав Бабияж
  • проф. д-р Илона Зубрицкиене
  • проф. дпн Лариса Митина

НОЕМВРИ - ДЕКЕМВРИ

С ъ д ъ р ж а н и е

ОРГАНИЗАЦИОННО-УПРАВЛЕНСКА ТЕОРИЯ И ПРАКТИКА
Ирена Иванова – Съвременни тенденции в предучилищното образование
Ани Паласкова – Съответствието в ценностите на членовете на екипа – предпоставка за високи образователни резултати на децата и устойчиво развитие на детската градина

ОБУЧЕНИЕ
Христина Величкова – Музеят в помощ на образователния процес
Веселина Балджиева – Среща с непознат

ИНТЕРВЮ
Гюнай Хюсмен – Бъдете активно търсещи, не пасивни потребители на знания
Мая Дългъчева – Опасявам се, че не е далеч бъдещето, когато литературата ще се превърне в елитарно изкуство, подобно на операта

КРЪГЛА МАСА НА ТЕМА: „ЗНАЧИМИЯТ ВЪЗРАСТЕН – ФАКТОР В РАЗВИТИЕТО НА ДЕТЕТО"
Значимият възрастен – фактор в развитието на детето
Айше Реджеб – Родителят – първият значим възрастен в живота на детето
Веселина Йотова – Ролята на учителя за творческото израстване на детето
Румяна Костадинова – Училището и работещите в него като подкрепяща среда
Надие Карагьозова – Личният пример на родителя – най-силното и въздействащо възпитателно средство за цялостното развитие на детето
Северджан Акчова, Ваня Петкова – Специалният педагог в живота на децата със специални образователни потребности
Росен Аврамов – Ролята на психолога и социалния работник като емоционална подкрепа в работата с деца в риск
Зюлейха Карман – Формиране на емпатия у децата – предизвикателство в ежедневието на съвременния учител
Маргарита Чопакова – Ролята на личността на детския педагог в живота на детето от предучилищна възраст

ПРЕДУЧИЛИЩНО ОБРАЗОВАНИЕ
Лилия Иванова – Ролята и мястото на родителите в учебно-възпитателния процес при 6-7 годишните деца

eTwinning - АКТУАЛНА ИНФОРМАЦИЯ
Ирена Райкова – Формиране на ключови компетентности в начален етап чрез Web 2 базирано обучение

БЪЛГАРСКИ УЧИЛИЩА В ЧУЖБИНА - РЕАЛНОСТИ И ПЕРСПЕКТИВИ
Мая Николова-Томас – В преследване на детската мечта

СЦЕНАРИИ
Снежана Христова – Миш-маш /Сценарий за Коледен карнавал/

РЕЗУЛТАТИ ОТ ИЗСЛЕДВАНИЯ НА СТУДЕНТИ
Паолина Иванова, Ива Зарева, Благовеста Игнатова – Равнище на формираност на езиковите и речевите компетентности в начален етап на основната степен на образование – първи, втори и трети клас

ВИЕ ПИТАТЕ, НИЕ ОТГОВАРЯМЕ
Въпроси и отговори

Адрес на редакцията

Гр. София – 1373

Пощенска кутия № 95

Педагогическо издателство „Образование”

Венцислав Димитров Крумов

GSM 0888 71 22 01

e-mail: obrasovanie@dir.bg

e-mail: obrazovanie@dir.bg

Статии се приемат на
e-mail: obrasovanie@dir.bg
e-mail: obrazovanie@dir.bg